Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:

  • η ανάπτυξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων, των υποδομών και των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων
  • ο αποτελεσματικός συντονισμός των οργανικών μονάδων της και
  •  η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πιστώσεων προϋπολογισμού.

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συντονίζει και προγραμματίζει τη δράση των, εις την προηγούμενη παράγραφο, υπηρεσιακών μονάδων της, με σκοπό την μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση των έργων τους.

Προϊστάμενος

  • Φώτιος Σκιαδάς