Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και ο χειρισμός όλων των θεμάτων που άπτονται της Διοικητικής και Γραμματειακής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου των Σχολών και Τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.

Διευθύντρια

 • Ανδριάνα Λαμπροπούλου, Προϊστάμενη

  Επικοινωνία

  Η Διεύθυνση αποτελείται από τριάντα έξι (36) Τμήματα:

  • Τέσσερις (4) Γραμματείες Σχολών, ως ακολούθως:
   i) Σχολή Θετικών Επιστημών και Σχολή Ανθρωπιστικών
   και Κοινωνικών Επιστημών
   ii) Σχολή Επιστημών Υγείας και Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
   iii) Πολυτεχνική Σχολή και Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
   iv) Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
  • Τριάντα μία (31) Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων
  • Μία (1) ενιαία Γραμματεία, Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Κανοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

  Τμήμα Γραμματείας των Σχολών

  Η Γραμματεία κάθε Σχολής είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει έργο της Σχολής και των οργάνων της, ειδικότερα δε επιλαμβάνεται:

  • Τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, τη διοικητική μέριμνα για τη σύγκληση της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, την κατάρτιση σχεδίου ημερήσιας διάταξης και την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων τόσο της Κοσμητείας, όσο και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
  • Την έγκαιρη αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχετικές εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό εκάστης συνεδρίασης στα μέλη των συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς του
  • Την ενημέρωση του Κοσμήτορα και των μελών της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Τη συγκέντρωση, προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων αρμοδιότητας της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
  • Τη διοικητική διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Σχολής, την ανάρτηση Πράξεων και Αποφάσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ
  • Τη σύνταξη και κοινοποίηση Πράξεων και Αποφάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
  • Μέριμνα για τη συγκρότηση της Κοσμητείας και της Γ.Σ της Σχολής εκάστου ακαδημαϊκού έτους
  • Τη συνδρομή και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
  • Το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν σε άδειες καθηγητών και λεκτόρων (άδειες αναρρωτικές, για προσωπικούς λόγους, άνευ αποδοχών), τη ένταξη στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, την έγκριση για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, τις μετακινήσεις-μετακλήσεις προσωπικού
  • Τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής
  • Τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Κοσμητείας
  • Την προετοιμασία και επεξεργασία των προτάσεων των Τμημάτων προ της εισαγωγής στις συνεδριάσεις τόσο της Κοσμητείας, όσο και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
  • Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό των Γραμματειών των Τμημάτων για τα κοινά θέματα της Σχολής
  • Την τήρηση αρχείου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών και η επικύρωση αυτών
  • Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση προς την κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, διοικητικών – τεχνικών – οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ανατίθεται από τα αρμόδια όργανα

  Οι Γραμματείες των Κοσμητειών του Ιδρύματος αντιστοιχούν από άποψη διοικητικής ιεραρχίας με Τμήματα και λειτουργούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Γραμματειών και Ακαδημαϊκών Δομών της Γενικής Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων. Μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, δύναται η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, μέχρι το πολύ δύο (2)  Κοσμητειών,  να παρέχεται  από την ίδια Διοικητική Δομή.

  Τμήμα Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων (μία για κάθε Τμήμα)

  Αρμοδιότητα των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος και ειδικότερα:

  • Η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου του Τμήματος, η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δημιουργία και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων
  • Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τμήματος (Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές του Τμήματος)
  • Η προώθηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών προκήρυξης θέσεων εκλογής και εξέλιξης του λοιπού εν γένει διδακτικού και τεχνικού/εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Η διαχείριση και υποστήριξη του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογητών του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “ΑΠΕΛΛΑ”
  • Η ευθύνη ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλων των πράξεων, αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τη σχετική νομοθεσία
  • Η προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και μεταδιδακτορικής έρευνας
  • Η διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος που αφορά στο Τμήμα
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση και προώθηση στη διοίκηση του προγράμματος σπουδών, την παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος και τη διεξαγωγή των εξετάσεων
  • Η μέριμνα για την αποστολή των στοιχείων έκδοσης του οδηγού σπουδών
  • Η προώθηση των διαδικασιών για την οργάνωση και πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών και ασκήσεων υπαίθρου
  • Η τήρηση αρχείων στατιστικής φύσης που να επιτρέπουν την ανάλυση των χαρακτηριστικών των φοιτητών και αποφοίτων
  • Η τήρηση και η επικαιροποίηση αρχείου αποφοίτων
  • Η μέριμνα για την έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τα διδακτικά συγγράμματα του προγράμματος σπουδών που διανέμονται στους δικαιούχους φοιτητές
  • Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων των σχετικών με τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις
  • Η κατάρτιση των καταλόγων συμμετοχής στις εξετάσεις, η ενημέρωση των φοιτητικών μητρώων
  • Η προώθηση των διαδικασιών για την ορκωμοσία των φοιτητών
  • Η χορήγηση των τίτλων σπουδών και των κάθε είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοιτήσαντες και ενεργούς φοιτητές
  • Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών και του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών
  • Η ανάρτηση στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
  • Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών/Μονάδων, κ.λ.π ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
  • Η συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ για την αξιολόγηση του Τμήματος (εσωτερική – εξωτερική), την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του και την κατ’ έτος αναθεώρηση επιμέρους πτυχών των προγραμμάτων σπουδών
  • Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E. Α.) του Τμήματος
  • Η μέριμνα για τη χορήγηση κωδικών σε φοιτητές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ)
  • Η έγκριση έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μέσω της εφαρμογής “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας”
  • Η μέριμνα για την καταχώριση των προς διάθεση διδακτικών συγγραμμάτων στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία “ΕΥΔΟΞΟΣ”
  • Η Συνεργασία με το τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο Ανταλλαγής φοιτητών του Προγράμματος “Erasmus” και “Erasmus+”, σε ό,τι αφορά τόσο τους εισερχόμενους όσο και τους εξερχόμενους φοιτητές
  • Η υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  • Η ενημέρωση των φοιτητικών μητρώων και η έκδοση και προώθηση σχετικών στατιστικών στοιχείων
  • Έκδοση στατιστικών και απογραφικών στοιχείων για λογαριασμό άλλων διοικητικών μονάδων και φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΑΙΘΑ κ.ά.)
  • Την ένταξη των μελών ΔΕΠ στη κατηγορία μερικής απασχόλησης
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ανατίθεται από τα αρμόδια όργανα

  Οι Γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Ιδρύματος  αντιστοιχούν από άποψη διοικητικής ιεραρχίας με Τμήματα και λειτουργούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης  Γραμματειών και Ακαδημαϊκών Δομών της Γενικής Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων.

  Τμήμα Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

  Στο Τμήμα ΠΑ.Κ.Ε.Κ./Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λειτουργεί Γραμματεία με δύο (2) διακριτές δομές:

  1. Του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και
  2. Του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

   Γραμματεία της δομής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.)

  Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) είναι:

  • Η τήρηση πρωτοκόλλου του Τμήματος, τη συγκέντρωση, προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων αρμοδιότητας του Συμβουλίου
  •  Η ενημέρωση του Πρόεδρου και των μελών του Συμβουλίου για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  •  Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και Ινστιτούτα επί των εισερχομένων θεμάτων και κατάρτιση σχεδίου ημερήσιας διάταξης
  •  Η αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχετικές εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό εκάστης συνεδρίασης στα μέλη του Συμβουλίου
  •  Η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και στον Κανονισμό του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
  •  Η διοικητική διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων του Συμβουλίου, την ανάρτηση Πράξεων και Αποφάσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  •  Η σύνταξη και διεκπεραίωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κεντρικού Πρωτοκόλλου εγγράφων προς φορείς και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών
  •  Η τήρηση αρχείου γνωμοδοτικών εγγράφων και λοιπών εγκυκλίων θεμάτων αρμοδιότητάς του και κοινοποίησή τους στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και του Ιδρύματος
  •  Η τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και πρακτικών και έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών και επικύρωση αυτών
  •  Η παρακολούθηση του έργου Επιτροπών που συγκροτεί η Σύγκλητος για την επεξεργασία ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων
  •  Η συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
  •  H υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων
  •  Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του
  •  Η συνεργασία με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η προώθηση της οικονομικής αξιοποίησης των ερευνητικών του αποτελεσμάτων
  •  Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και η διαμεσολάβηση, η διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό
  •  Η συνεργασία με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του
  •  Η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
  •  Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα.
  • Η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του
  •  Η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  •  Η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
  •  Η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
  •  Η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
  •  Η σύνταξη του αντίστοιχου προϋπολογισμού του
  • Η σύνταξη του τετραετούς αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
  •  Η σύνταξη κάθε δύο (2) έτη έκθεσης απολογισμού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
  •  Η σύνταξη και η υλοποίηση των συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
  • Η ανάπτυξη οποιαδήποτε άλλης συναφούς δραστηριότητας και ενέργειας που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
  • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

   Γραμματεία της δομής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

  Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι η διασφάλιση της διεπιστημονικής συνεργασίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης και γενικότερα όλων των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης.
  Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι:

  • Η τήρηση του πρωτοκόλλου, και του γενικού αρχείου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η παραγωγή και αναπαραγωγή εγγράφων και έντυπου υλικού
  • Η συνεργασία και ενημέρωση του Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια βίου μάθησης, του Πρόεδρου και των μελών του Συμβουλίου για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επί των εισερχομένων θεμάτων και κατάρτιση σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης
  • Η αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχετικές εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό εκάστης συνεδρίασης στα μέλη του Συμβουλίου του Κέντρου, καθώς και η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και στον Κανονισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων του Συμβουλίου, η ανάρτηση Αποφάσεων και Ανακοινώσεων στον διαδικτυακό τόπο του Κέντρου
  • Η παρακολούθηση και μέριμνα κάλυψης αναγκών εξοπλισμού και συντήρησης υπάρχοντος εξοπλισμού της Γραμματείας
  • Η τήρηση φακέλων έργου (διοικητική, οικονομική) και αρχείου (έντυπου ή ψηφιακού)
  • Η τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και πρακτικών
  • Η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών των εκπαιδευομένων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αποφοίτων του πρώην Κ.Ε.Κ του Ιδρύματος
  • Η σύνταξη και διεκπεραίωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κεντρικού Πρωτοκόλλου εγγράφων προς φορείς και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Η συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
  • Η τήρηση των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευόμενων
  • Η τήρηση της διαδικασίας των εγγραφών, θέματα που αφορούν την οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης, την έναρξη και λήξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης, τον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων
  • Η τήρηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των εκπαιδευόμενων
  • Θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους από τα αρμόδια όργανα
  • Η τήρηση των υποχρεώσεων των εκπαιδευτών
  • Η τήρηση Ατομικού Φακέλου εκπαιδευόμενων από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής των
  • Η χορήγηση πιστοποιητικών κατάρτισης σε εκπαιδευόμενους
  • Η συγκέντρωση αιτημάτων που αφορούν σε προμήθειες – υπηρεσίες για τις ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η μελέτη και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά την λειτουργία των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η μέριμνα για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ., καθώς και η συγκέντρωση, προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων αρμοδιότητας του Συμβουλίου του Κέντρου
  • Η τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η υποβολή των εισηγήσεων στο Συμβούλιο και στη Σύγκλητο του Ιδρύματος και η διάχυση αρμοδίως των σχετικών αποφάσεων
  • Η μέριμνα για την σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η επικαιροποίηση ή η τροποποίηση αυτού
  • Η επικοινωνία και συνεργασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για θέματα και ζητήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Ο συντονισμός για την έγκαιρη ετοιμασία και δημοσίευση του οδηγού σπουδών
  • Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστότοπου για θέματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων για την επόμενη διαχειριστική χρήση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η κατάρτιση ετήσιου απολογισμού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η μέριμνα για την πρόσληψη προσωπικού για την σύναψη συμβάσεων για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η έκδοση εντολών πληρωμής – απόδοσης αμοιβών των απασχολούμενων στα προγράμματα
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

   

  Υπεύθυνη

  • Γκόλφω Ζαμπάρα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Επικοινωνία