Διοικητικές υπηρεσίες

Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

Διοικητικά θέματα και θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

Διαχείριση οικονομικών θεμάτων και συναλλαγών

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαχείριση εγκαταστάσεων, υποδομών, πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων

Αυτοτελείς Γραμματείες / Τμήματα / Λειτουργικές Μονάδες

Γραμματείες Πρυτανείας, Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου, Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Συνηγόρου του Φοιτητή, ΜΟ.ΔΙ.Π., Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας...

Αυτοτελείς Διευθύνσεις

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελής μονάδα Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Νομικού Συμβούλου)