Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα

Τμήματα

Τμήμα Λογοθεραπείας

Τμήμα Λογοθεραπείας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα (Κουκούλι)
Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα (Κουκούλι)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Αίγιο

Κοσμήτορας

Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια

Γραμματέας

Άννα Ζαχαροπούλου | 2610369123 | azacharop@upatras.gr