Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα

Τμήματα

Τμήμα Λογοθεραπείας

Τμήμα Λογοθεραπείας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα (Κουκούλι)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Πάτρα

Κοσμήτορας

Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια

Γραμματέας

Δήμητρα Παναγοπούλου | 2610969648 | hshrdeansecr@upatras.gr