Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Θεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Χριστίνα Κουτσοπούλου