Διοίκηση

Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Αντιπρυτάνεις

Καθηγητές Διονύσιος Μαντζαβίνος, Βασίλειος Βασιλειάδης, Παύλος Αβραμίδης, Ελένη Αλμπάνη
Σύγκλητος

Σύγκλητος

Σύνθεση, αρμοδιότητες και αρχείο Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Πρυτανικό Συμβούλιο

Σύνθεση, αρμοδιότητες και αρχείο Συνεδριάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής

Προηγούμενες διοικήσεις

Διατελέσαντες πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις. απολογισμοί προηγούμενων πρυτανικών αρχών, Συμβούλιο του Ιδρύματος