Διοίκηση

Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Αντιπρυτάνεις

Καθηγητές Διονύσιος Μαντζαβίνος, Δημήτριος Σκούρας, Παναγιώτης Δημόπουλος, Μάρκος Μαραγκός
Σύγκλητος

Σύγκλητος

Σύνθεση, αρμοδιότητες και αρχείο Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Πρυτανικό Συμβούλιο

Σύνθεση, αρμοδιότητες και αρχείο Συνεδριάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου

Προηγούμενες διοικήσεις

Διατελέσαντες πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις. απολογισμοί προηγούμενων πρυτανικών αρχών, Συμβούλιο του Ιδρύματος