Νομική Υπηρεσία

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί ως αυτοτελής μονάδα Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Νομικού Συμβούλου), υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Πρύτανη, για την εξυπηρέτηση του Ιδρύματος και των νομικών προσώπων αυτού, των ερευνητικών κέντρων και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σε κάθε μορφής νομικές υποθέσεις, δικαστικές και εξώδικες και για τη παροχή γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων που τίθενται από τη Διοίκηση.

Η Νομική Υπηρεσία, αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο και τους υπηρετούντες δικηγόρους που τον επικουρούν στο έργο του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού και του “Κώδικα Δικηγόρων” (ν. 4194/2013, Α’ 208). Οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας ορίζονται σε μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου και πέντε (5) θέσεις δικηγόρων. Για τη θέση του Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με εικοσαετή τουλάχιστον συνολική άσκηση δικηγορίας, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, λειτουργίας των ΑΕΙ και δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ενώ για τις θέσεις δικηγόρων, προσλαμβάνονται δικηγόροι με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας. Η επιλογή και η πρόσληψη των Δικηγόρων γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Οι επιλεγόμενοι προσλαμβάνονται διά συμβάσεως αορίστου χρόνου υπογραφομένης υπό του Πρυτάνεως, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του κώδικα “Περί δικηγόρων” (Α’ 208), όπως ισχύει. Το προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας παρέχει τις υπηρεσίες του στο ίδρυμα κατά πλήρη απασχόληση, κατά τις διατάξεις του “Κώδικα Δικηγόρων” (Α’ 208). Τον Νομικό Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ένας από τους υπηρετούντες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας.

Στη Νομική Υπηρεσία μπορεί να πραγματοποιείται άσκηση ασκούμενων δικηγόρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η επιλογή ασκούμενων δικηγόρων γίνεται με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους. Στους ασκούμενους δικηγόρους καταβάλλονται πάγια μηνιαία έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για τους ασκούμενους δικηγόρους στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται στον Πρύτανη και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Διαχείριση Νομικών Υποθέσεων

 • Η ανάθεση υποθέσεως στη Νομική Υπηρεσία συνεπάγεται την υποχρέωση αυτής προς εξάντληση κάθε ενδεικνυόμενης δικαστηριακής ή εξώδικης ενέργειας και παράστασης για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Πανεπιστημίου.
 • Στη Νομική Υπηρεσία υπάγεται και η καθοδήγηση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου επί των δημιουργούμενων σ’ αυτές, για συγκεκριμένη ενέργεια, νομικών δισταγμών, είτε με προφορικές συμβουλές, είτε με γραπτές γνωμοδοτήσεις κατόπιν σαφούς και ορισμένου έγγραφου ερωτήματος του Πρύτανη, με την παράθεση του αναγκαίου ιστορικού και των σχετικών προς το θέμα διατάξεων, ως και των επί του θέματος απόψεων της ερωτώσης υπηρεσίας. Οι γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, που γίνονται δεκτές από τον Πρύτανη δεσμεύουν όλα τα μέλη, τις υπηρεσίες και τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.
 • Τη γενική και την ειδική εποπτεία λειτουργίας και της διεκπεραίωσης των κάθε φύσεως υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας έχει ο Νομικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου. Ο Νομικός Σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει τον Πρύτανη επί της κινήσεως της Νομικής Υπηρεσίας, με ειδικότερη αναφορά τις δικαστικές ενέργειες και της εν γένει πορείας επί των υποθέσεων του Ιδρύματος. Μία φορά τουλάχιστον το μήνα και σε ημέρα και ώρα που ορίζεται εκάστοτε από το Νομικό Σύμβουλο, οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας συνέρχονται προς σύσκεψη για το καθορισμό πορείας επί των χειριζόμενων από αυτούς υποθέσεων, την εξέταση των ανακυπτόντων νομικών και πραγματικών θεμάτων και την εν γένει συζήτηση και αντιμετώπιση ζητημάτων, που αφορούν τα καθήκοντά τους.
 • Οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, οι οποίες είναι ή κατέστησαν αρμόδιες στην υπόθεση από την οποία προέκυψε η διαφορά, υποχρεούνται, στην άμεση αποστολή στη Νομική Υπηρεσία έκθεσης και εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου του επιβαλλομένου εκ των νόμιμων ή δικαστικών προθεσμιών, με την οποία θα παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά επί της υποθέσεως στοιχεία και έγγραφα με υπόδειξη των μαρτύρων που θα χρησιμοποιηθούν. Υποχρεούνται επίσης σε κάθε συνεννόηση και κατά τις υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας διοικητική ενέργεια που τείνει στην προάσπιση ή διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου.

Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας ανήκει επίσης:

 • Η νομική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση των συμβάσεων.
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου επί της δικαστηριακής νομολογίας.
 • Η μετά από αίτημα της Διοίκησης, συμμετοχή του Νομικού Συμβούλου ή των από αυτόν οριζόμενων δικηγόρων και μετά προηγούμενη ενημέρωσή τους, επί του συζητούμενου θέματος σε Συμβούλια και Επιτροπές ή σε συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων, της συμμετοχής περιοριζόμενης μόνο στην παροχή καθαρώς νομικών υπηρεσιών και μόνο στον χρόνο, ο οποίος απαιτείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
 • Η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων.
 • Η εισήγηση προς τη Διοίκηση για λήψη μέτρων αναγκαίων για την προάσπιση του συμφέροντος του Ιδρύματος.

   Ανάθεση Υποθέσεων

   • Ο Νομικός Σύμβουλος, τις υπαγόμενες και ανατιθέμενες δικαστικές και εν γένει υποθέσεις, κατανέμει κατά το είδος του αντικειμένου τους μεταξύ των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας ή κρατεί για την από τον ίδιο διεξαγωγή οιασδήποτε υπόθεσης.
   • Τα καθήκοντα των δικηγόρων εκτείνονται και επί υποθέσεων διεξαγομένων εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου, εκτός αν διορίσθηκε τοπικής αρμοδιότητας δικηγόρος, οπότε ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας πρέπει να παρακολουθεί τη διεξαγωγή και να ενημερώνεται σχετικώς.
   • Οι δικηγόροι του Πανεπιστημίου, όταν περιέλθει σ’ αυτούς εισαγωγικό δικόγραφο πολιτικής ή διοικητικής διαφοράς ή εξώδικης ανακοίνωσης ή απαίτησης τρίτου κατά του Πανεπιστημίου, οφείλουν να προβαίνουν στη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών, απευθύνοντας ειδικό ερωτηματολόγιο ανάλογο προς τα για τη υπεράσπιση της υπόθεσης αναγκαία εν γένει στοιχεία και εξ αυτής προκύπτοντα θέματα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, η οποία υποχρεούται να ενεργήσει κατά τα ειδικότερα στο παρακάτω άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενα και όπως προβαίνουν σε οιαδήποτε λυσιτελή ενέργεια για την εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων που συνιστούν το αντικείμενο της διαφοράς και εχόντων ουσιώδη επιρροή στην έκβαση εκκρεμούς δίκης, για την πριν την έναρξή της ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασίας ή και κατά τη διαδρομή αυτής αποτελεσματική αντίκρουση των αβασίμων αξιώσεων.
   • Ομοίως, οι δικηγόροι του Πανεπιστημίου οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου το αποτέλεσμα κάθε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειάς τους (αναβολή ή συζήτηση ή ματαίωση εκδίκασης υπόθεσης, έκδοση δικαστικής απόφασης κ.λπ.).

   Δικαστική Εκπροσώπηση

   • Ο Νομικός Σύμβουλος και οι έμμισθοι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών δύνανται να εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών του Δημοσίου και των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση, καθώς και των Νομικών προσώπων και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, μετά από έγγραφη ειδική εντολή του Πρύτανη που έχει θέση Πληρεξουσίου
   • Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει νομική υποστήριξη στους Πρυτάνεις, Αναπληρωτές Πρυτάνεως/Αντιπρυτάνεις, στους Κοσμήτορες και τα μέλη της Συγκλήτου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του Πανεπιστημίου ύστερα από θετική εισήγηση του Πρύτανη.

   Διακίνηση Δικογράφων

   Οι κατά του Πανεπιστημίου απευθυνόμενες αγωγές ή κοινοποιούμενες αιτήσεις ακύρωσης ή αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων κοινοποιούνται εγκαίρως σε αντίγραφο προς την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα χορηγεί στη Νομική Υπηρεσία πλήρη στοιχεία της υπό κρίση υπόθεσης με λεπτομερή έκθεση του όλου θέματος

   Γραφείο Νομικού Συμβούλου

   • Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την πάσης φύσεως γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου του Νομικού Συμβούλου και της Νομικής Υπηρεσίας, την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.
   • Στο Γραφείο τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι με απόφαση του Πρύτανη ή του Πρυτανικού Συμβουλίου.

   Νομικός σύμβουλος

   Δικηγόροι

   • Δημήτριος Γκανιάτσος
   • Γεωργία Πήττα
   • Αντώνιος Γρίβας

   Γραμματέας

   • Δήμητρα Ντάλλα

   Επικοινωνία