Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης που υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και είναι αρμόδιο για:

 • την πάσης φύσεως γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης
 • Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης και την επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών γραφικής ύλης, αναλώσιμων και λοιπών υλικών
 • Την τήρηση του γενικού αρχείου και τη διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικής φύσεως της Γενικής Διεύθυνσης
 • Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των πάσης φύσεως επιτροπών που επιλαμβάνονται θέματα έργων και μελετών και τη διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
 • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και την προώθηση για πληρωμή τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου
 • Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης για τον σκοπό αυτό είναι αρμόδιο για:

 • Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των εισηγήσεων που απευθύνονται στο Τεχνικό Συμβούλιο
 •  Τη σύνταξη ημερήσιας διάταξης και η αποστολή της στα μέλη του Τεχνικού Συμμβουλίου
 • Την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου
 • Τη διεκπεραίωση των αποφάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου
 • Την τήρηση αρχείου του Τεχνικού Συμβουλίου

Προσωπικό

 • Μαρία Ευθυμίου
 • Ιωάννης Μακρής