Νομοθεσία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική πανεπιστημιακή νομοθεσία, τον οργανισμό του και ένα σύνολο κανονισμών.

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ΑΕΙ

 • Σύνταγμα της Ελλάδας
 • Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/16.7.1982), “Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”
 • Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/21.9.1992), “Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης”
 • Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/30.1.1997), “Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/9.2.1999), “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003), “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. καιΟΤΑ, μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις”
 • Εγκύκλιος 2/72757/0022/31.2.2003 του Ν. 3205/2003, “Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις”
 • Προεδρικό Διάταγμα 160 (ΦΕΚ 220/Α/3.11.2008), “Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ”
 • Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”
 • Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/20.3.2007), “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων” (μεταρρύθμιση του Ν. 1268/1982)
 • Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/Β/13.8.2007), “Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων”, “Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας διορισμού κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων”
 • Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/16.7.2008), “Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές”
 • N. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4.9.2009), “Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011), “Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων”
 • Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/10.8.2012), “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30.1.2013), “Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013), “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις”
 • Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/10.12.2013), “Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15.5.2014), “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10.9.2014), “Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7.10.2014), “Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις”
 • Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014), “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014), “Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14.5.2015), “Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016), “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27.2.2016), “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016), “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13.7.2016), “Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6.9.2016), “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30.5.2017), “Παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ”
 • Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), “Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”
 • Ερμηνευτική Εγκύκλιος του ν. 4485/2017, “Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017”
 • Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/B/15.9.2017), “Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)”
 • N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29.1.2019) “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17.2.2021), “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”
 • Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3.8.2021), “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”
 • Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5629/Β/2.12.2021), “Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”
 • Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.7.2022), “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”
 • Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30.7.2022), “Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις”

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών

 • Υπουργική Απόφαση 2581/1.4.1993 (ΦΕΚ 530/Β/15.7.1993), “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Υπογραφής Εγγράφων στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών, Γραμματείς Σχολών και Κοσμητειών και Γραμματείς Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών”
 • Προεδρικό Διάταγμα 63/1999 (ΦΕΚ 71/Α/8.4.1999), “Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών”
 • Υπουργική Απόφαση 63557/Β1 (ΦΕΚ 1062/Β/14.7.2004), “Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών”
 • Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/Β/25.10.2019)
 • Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1832/Β/13.5.2020)
 • Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΦΕΚ 677/Υ.Ο.Δ.Δ./28.8.2020)
 • Απόφαση Πρύτανη “Ορισμός τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων στους εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών” (ΦΕΚ 4022/Β/21.9.2020)
 • Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, Α 71) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α 114) (ΦΕΚ 630/Β/17.2.2021)
 • Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 (ΦΕΚ 131/Α/7.7.2022), ” Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Διόρθωση σφάλματος στο Π.Δ. 52/2022 , “Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών“, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 131)  (ΦΕΚ 183/A/26.9.2022)
 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/3720/4.2.2021 απόφασης της Συγκλήτου “Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, Α’ 71) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)” κατά τις προβλέψεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και του π.δ. 52/2022 (Α’ 131) (ΦΕΚ 6665/Β/23.12.2022)
 • Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 7124/Β/31.12.2022)
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων, καθορισμός τομέων ευθύνης Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5207/Β/07.10.2022)
 • Απόφαση Ορισμού Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 791/31.08.2023)
 • Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468/Β/14.09.2023)
 • Απόφαση Ορισμού Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης και Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1055/2.10.2023)
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων, καθορισμός τομέων ευθύνης Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5875/Β/06.10.2023)
 • Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 779/Β/02.02.2024)

Νομοθεσία για την εκλογική διαδικασία Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων

 • N. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017), “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”
 • N. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12.06.2020), “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”
 • Υπουργική Απόφαση 77561/Z1 (ΦΕΚ 2481/Β/22.06.2020), “Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. ΚΥΑ Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας”

Άλλοι κανονισμοί Πανεπιστημίου Πατρών

 • Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Τηλεματικής (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (ΦΕΚ 474/Β/02.02.2023)
 • Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Κανονισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 4272/τ.Β΄/3.7.2023)
 • Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 364/Β/9.2.2017)
 • Τροποποίηση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5419/B/20.10.2022)
 • Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Κανονισμός Ακαδημαϊκής Λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών (σύνδεσμος, απόφαση συγκλήτου)