Αρμοδιότητες

Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο διοίκησης των Α.Ε.Ι.. Αποστολή του είναι η ταχύτερη και ευέλικτη, λόγω του περιορισμένου αριθμού των μελών του, αντιμετώπιση της πληθώρας των τρεχόντων θεμάτων κάθε Ιδρύματος. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

 • Εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του
 • Καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος
 • Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου. Στον προϋπολογισμό κατανέμονται οι πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού
 • Εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος
 • Εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
 • Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές
 • Εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π.
 • Ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με την υπ΄ αριθμ. 859/29593 αιτιολογημένη απόφασή της η 174/10.9.2020 Σύγκλητος (ΦΕΚ 4022/Β/21.9.2020)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά εβδομαδιαίως, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση. Όλες οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός.

Πράξη ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2020 – 2023 (ΦΕΚ 4022/Β/21.9.2020)

Πρύτανης – Πρόεδρος

 • Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας

Αντιπρυτάνεις

 • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος
 • Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού, Καθηγητής Δημήτρης Σκούρας
 • Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος
 • Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Μάρκος Μαραγκός

Εκπρόσωποι κατηγοριών

 • Διοικητικού Προσωπικού: Φωτεινός Δημήτριος με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Βασιλακόπουλο, (θητεία μέχρι 30.11.2021)
 • Εκπρόσωπος των φοιτητών δεν έχει υποδειχθεί

Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων: “Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων”, “Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας” και “Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος.

Γραμματέας

 • Σπυρίδων Φαναριώτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Επικοινωνία

prytaniko@upatras.gr | Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος – Πρυτανεία, 26500 Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Πάτρα