Αρμοδιότητες

Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο διοίκησης των Α.Ε.Ι.. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ασκεί

1. τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14,  πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ.141/τ.Α΄/21.07.2022) όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 448 του ιδίου Νόμου  και

2. του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι..

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά εβδομαδιαίως, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση.

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου Ακαδ. Έτους 2023 – 2024 | Πράξη 1ης Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2023-2024 | Πράξη 2ης Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2023-2024Πράξη 3ης Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2023-2024

Πρύτανης – Πρόεδρος

  • Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας

Αντιπρυτάνεις

  • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος
  • Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βασιλειάδης
  • Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παύλος Αβραμίδης
  • Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αλμπάνη

Εκπρόσωποι Φοιτητών: Δεν έχουν υποδειχθεί

Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την τυχόν παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών επί του εκάστοτε συζητούμενου θέματος της αρμοδιότητάς τους, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων κα Παρασκευή Ασπιώτη, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Χαράλαμπος Ροδόπουλος και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών κ. Φώτιος Σκιαδάς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 2690/1999 και στις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1.1 & 2.2.6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468/2023, τ.Β΄).

Γραμματέας

  • Κλεοπάτρα Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Επικοινωνία

  • prytaniko@upatras.gr | Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος – Πρυτανεία, 26504 Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Πάτρα