Αρμοδιότητες

Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο διοίκησης των Α.Ε.Ι.. Αποστολή του είναι η ταχύτερη και ευέλικτη, λόγω του περιορισμένου αριθμού των μελών του, αντιμετώπιση της πληθώρας των τρεχόντων θεμάτων κάθε Ιδρύματος. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

 • Εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του
 • Καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος
 • Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου. Στον προϋπολογισμό κατανέμονται οι πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού
 • Εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος
 • Εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
 • Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές
 • Εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π.
 • Ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει η Σύγκλητος, για συγκεκριμένο χρόνο, με την υπ΄ αριθμ. 5151 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών» στην υπ ́αριθμ.:190/29.07.2021 έκτακτη συνεδρίαση της (ΦΕΚ 3782/13.08.2021) και την υπ ́ αριθμ. 17171 τροποποίηση, της υπ ́ αριθμ: 5151 απόφασης της υπ’ αρ. 190/29.7.2021 έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 3782/Β/13.08.2021), στην υπ ́αριθμ.:192/29.09.2021 έκτακτη συνεδρίαση της (ΦΕΚ 4850/Β/20.10.2021).

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά εβδομαδιαίως, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση. Όλες οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός.

Πράξη συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2021 – 2022.

Πρύτανης – Πρόεδρος

 • Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας

Αντιπρυτάνεις

 • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος
 • Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού, Καθηγητής Δημήτρης Σκούρας
 • Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος
 • Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Μάρκος Μαραγκός

Εκπρόσωποι κατηγοριών

 • Διοικητικού Προσωπικού: Δεν έχουν υποδειχθεί
 • Φοιτητών: Δεν έχουν υποδειχθεί

Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την τυχόν παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών επί του εκάστοτε συζητούμενου θέματος της αρμοδιότητάς τους, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης: «Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας» Χαράλαμπος Ροδόπουλος, καθώς και ο εκτελών καθήκοντα Νομικού Συμβούλου Διονύσιος Κατριμπούζας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 2690/1999 και στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1.1 & 3.6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/2019, τ.Β ́).

Γραμματέας

 • Σπυρίδων Φαναριώτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Επικοινωνία

prytaniko@upatras.gr | Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος – Πρυτανεία, 26504 Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Πάτρα