Φοίτηση

Πώς επηρεάζεται η φοίτησή μου από την αναμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών;

Ο ακαδημαϊκός χάρτης του Πανεπιστημίου Πατρών αναμορφώθηκε και πλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ισχύουν όσα αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 (ΦΕΚ 131/07.07.2022 τ. Α). Πρακτικές πληροφορίες για τους φοιτητές περιέχονται στον σχετικό Οδικό Χάρτη [αρχείο pdf].

Ποια η διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους;

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό.

Πόσο διαρκούν τα διδακτικά εξάμηνα;

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου, όχι μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Πότε πρέπει να ανανεώνεις την εγγραφή σου και να δηλώνεις τα μαθήματα που επιλέγεις;

Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο τμήμα του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr/ .

Αν δεν ανανεώσεις την εγγραφή σου και δεν δηλώσεις τα μαθήματα που επιλέγεις;

Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν μόνο σε μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους για το εκάστοτε εξάμηνο. Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Πόσα και ποια μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών θα δηλώσεις να παρακολουθήσεις στο Α εξάμηνο;

Κάθε τμήμα μπορεί να αναθεωρεί μέχρι τον Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Πρόγραμμα Σπουδών του, το οποίο θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στο πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος περιλαμβάνονται οι τίτλοι των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς και ο αριθμός των διδακτικών και των πιστωτικών μονάδων, ανά εξαμηνιαίο μάθημα ή άσκηση.

Ο κάθε φοιτητής στην αρχή του εξαμήνου πρέπει να υποβάλλει δήλωση με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να περιλαμβάνεται στη δήλωση μαθημάτων καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με τους περιορισμούς που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

Για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός σου και τους κανόνες που το διέπουν θα πρέπει να επισκεφθείς τον ιστότοπό του.

Ποιο είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων του Α εξαμήνου;

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται, εγκρίνεται από το τμήμα και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία του τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου οι φοιτητές διαιρούνται σε μικρότερες ομάδες. Σύμπτωση των ωρών διδασκαλίας υποχρεωτικών και προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται.

Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, μπορεί να καθοριστεί ως υποχρεωτική η παρακολούθηση και η συμμετοχή των φοιτητών σε ορισμένες μορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως π.χ., σεμιναρία, εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, κλινικές ή πρακτικές ασκήσεις.

Για να ενημερωθείς για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματός σου και τους κανόνες που το διέπουν θα πρέπει να επισκεφθείς τον ιστότοπό του.

Πώς μπορείς να διακόψεις (αναστείλεις) προσωρινά τη φοίτησή σου;

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του τμήματός τους στην αρχή ακαδημαϊκού εξαμήνου, να διακόψουν τις σπουδές τους για διάστημα έως 2 ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα). Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Κατά το διάστημα διακοπής φοίτησης, αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα και συνεπώς διάφορες παροχές, όπως ισχύς Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Φοιτητικές παροχές. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι φοιτητές ανακτούν τη φοιτητική ιδιότητα.

Ποια είναι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, για Τμήματα τετραετούς φοίτησης και προσαυξημένο κατά έξι (6) εξάμηνα, για Τμήματα πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης. Μετά το πέρας της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, και αφού ολοκληρωθεί η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου οι φοιτητές διαγράφονται με πράξη που εκδίδεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.
Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης ισχύει για φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. Οι ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών πριν την έναρξη του ακαδ. έτους 2022-2023, καθώς και οι περιπτώσεις υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 7124/Β/2022 «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019)» που υπάρχει στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/01/ΦΕΚ-7124-Β-2022.pdf

Μερική φοίτηση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα υπαγωγής σε καθεστώς μερικής φοίτησης, κατόπιν υποβολής αίτησης στο Τμήμα φοίτησής τους κατά την έναρξη ακαδημαϊκού εξαμήνου, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,
β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
γ) είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 7124/Β/2022 «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019)» που υπάρχει στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/01/ΦΕΚ-7124-Β-2022.pdf

Σύμβουλος Σπουδών (καθηγητής)

H Συνέλευση κάθε τμήματος μπορεί να αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών των πρωτοετών φοιτητών στα μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος, με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο Σύμβουλος Σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενημερώνει, πληροφορεί και συμβουλεύει τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και αποδίδει ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές με αναπηρία ή φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στη φοίτησή τους.

Για την αναζήτηση πιστοποιητικών και την υποβολή αιτημάτων σχετικών με τη φοίτησή σου

Οι φοιτητές απευθύνονται στη Γραμματεία του τμήματός τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με χρήση του ιδρυματικού τους email ή με φυσική παρουσία εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών όπως αυτό ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις ή να παραλάβουν πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αίτημα αφορά στη φοίτησή τους. Για τη χορήγηση πιστοποιητικών φοίτησης, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί αίτημα από τον φοιτητή μέσω του https://progress.upatras.grΣτη Γραμματεία κάθε τμήματος προΐσταται ο/η Γραμματέας. Πληροφορίες επικοινωνίας με τη Γραμματεία κάθε τμήματος υπάρχουν στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών και στον ιστότοπο κάθε τμήματος.

Η Γραμματεία του κάθε τμήματος διατηρεί για κάθε φοιτητή ιδιαίτερη μερίδα, είτε συμβατικά είτε ηλεκτρονικά, στην οποία καταχωρούνται: α) οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν κατά την εγγραφή, β) αντίγραφα πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων, που χορηγήθηκαν, γ) τυχόν υποτροφίες, ή βραβεία, που έχουν απονεμηθεί, ή πειθαρχικές ποινές, που έχουν επιβληθεί και δ) η βαθμολογία σε κάθε μάθημα που εξετάστηκε ο φοιτητής. Το περιεχόμενο της μερίδας κάθε φοιτητή αποτελεί προσωπικό δεδομένο και πρόσβαση σε αυτό έχουν εκτός από τον ίδιο το φοιτητή, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γραμματείας του Τμήματος.