Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Αρμόδια για:

 • Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Πρυτανικού Συμβουλίου και του Πρύτανη
 • Την τήρηση Πρωτοκόλλου του Τμήματος
 • Τη συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές επί των εισερχομένων θεμάτων και την κατάρτιση σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου
 • Την αποστολή στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου της πρόσκλησης κάθε συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχετικές εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό
 • Την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου
 • Τη διοικητική διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Πρύτανη και του Πρυτανικού Συμβουλίου
 • Τη διαβίβαση Εισηγήσεων των οργάνων αρμοδιότητάς του προς τη Σύγκλητο
 • Τη σύνταξη και κοινοποίηση Πράξεων και Αποφάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
 • Την ανάρτηση Πράξεων και Αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια και δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ
 • Τη σύνταξη και διεκπεραίωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κεντρικού Πρωτοκόλλου εγγράφων προς Υπουργεία και λοιπές υπηρεσίες
 • Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, για την αποστολή απαντήσεων στο τμήμα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής
 • Την τήρηση αρχείου γνωμοδοτικών εγγράφων και λοιπών εγκυκλίων θεμάτων αρμοδιότητάς του και κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του
 • Τη συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
 • Την τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και πρακτικών και έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών και επικύρωση αυτών
 • Την παρακολούθηση του έργου Επιτροπών που συγκροτεί ο Πρύτανης και το Πρυτανικό Συμβούλιο για την επεξεργασία ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Δεοντολογίας του Ιδρύματος και άλλες όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Κλεοπάτρα Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Επικοινωνία