Γραμματεία Πρυτανείας

Αρμόδια για:

  • Την οργάνωση της καθημερινής δραστηριότητας και της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φορείς και το κοινό, του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων
  • Επικουρεί τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
  • Την έκδοση των αποφάσεων και Πράξεων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων
  • Τη διεκπεραίωση και τήρηση αρχείου αλληλογραφίας της Πρυτανικής Αρχής
  • Τη συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, την εξέλιξη των νομικών υποθέσεων του Ιδρύματος
  • Τη συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα δημοσίων σχέσεων, εθιμοτυπίας και οργάνωσης εκδηλώσεων, υπηρεσίες

Υπεύθυνη

  • Βασιλική Λεονταρά, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

  • Αθηνά Ανδρικοπούλου
  • Μαρία Πυλαρινού

Επικοινωνία