Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη και λειτουργεί υπό την εποπτεία του.

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:

  • Τη διερεύνηση υποθέσεων που άπτονται της λειτουργίας του Ιδρύματος και την υποβολή εκθέσεων ελέγχου προς τον Πρύτανη
  • Την διεκπεραίωση όσων συναφών θεμάτων ανατίθενται από τη διοίκηση του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

  • Μαρία Κότσαρη, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη