Κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών τη διδασκαλία σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τα οποία υπάρχει ενεργή διμερής συμφωνία (inter-institutional agreement).

Ομότιμοι καθηγητές μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση εφόσον έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Τμήμα τους κατά το εξάμηνο που επιθυμούν να μετακινηθούν. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την υποβολή αίτησης.

Έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (“Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι”, διδάσκοντες στο πλαίσιο πράξης “απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας”, διδάσκοντες με το “Π.Δ. 407”) έχουν δυνατότητα συμμετοχής εφόσον:

  • υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο την περίοδο υποβολής αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να μεταβούν για διδασκαλία στο εξωτερικό
  • υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο διδάσκουν
  • χορηγηθεί άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για το χρονικό διάστημα συμμετοχής στη δράση και και βεβαίωση/πρακτικό ανάθεσης διδακτικού έργου

Το διδακτικό προσωπικό για να συμμετάσχει στη δράση υπογράφει Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία – Staff Mobility agreement for teaching (αρχείο docx).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατόπιν σχετικής προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με κριτήρια.(αρχείο pdf)

Το διδακτικό προσωπικό που επιλέγεται να μετακινηθεί υπογράφει Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία και επιμόρφωση (αρχείο docx).

Για τη μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού απαραίτητη είναι η έγκριση άδειας απουσίας από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επιλέξιμη διάρκεια κινητικότητας: 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρώντας το χρόνο ταξιδίου (τουλάχιστον 8 ώρες την εβδομάδα ή για μικρότερη περίοδο) σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων των ατόμων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Η διάρκεια της κινητικότητας και το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από τη σχετική χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΚΥ και το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Το ελάχιστο διάστημα δραστηριότητας στο ίδρυμα υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας και 8 ώρες διδασκαλίας.

H κινητικότητα μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη του εκάστοτε Σχεδίου.

Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας (Μετρητής Απόστασης/Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Το 80% της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση. Το υπόλοιπο 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται εφόσον υποβληθούν τα δικαιολογητικά επιστροφής εντός ενός μήνα από την επιστροφή:

  • Συμφωνία κινητικότητας/Staff mobility agreement for teaching (αρχείο docx). υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τόσο από το Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής.
  • Βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής.
  • Κάρτες επιβίβασης (Boarding passes) των αεροπορικών εισιτηρίων, αναχώρησης και επιστροφής.
  • Online Report που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθούν οι πίνακες κάλυψης δαπανών ταξιδίου (Πίνακας 1) και δαπανών διαβίωσης (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Έκτακτες Δαπάνες για Κάλυψη Υψηλού κόστους μετακίνησης

Για όσους λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και συμμετέχουν σε σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής:

Χορηγείται χρηματοδότηση έως το 80% των πραγματικών δαπανών βάσει παραστατικών, για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους, σε περίπτωση που το μοναδιαίο κόστος με βάση το μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών.

Πίνακας 2