Κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών τη διδασκαλία σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τα οποία υπάρχει ενεργή διμερής συμφωνία (inter-institutional agreement).

Oμότιμοι καθηγητές μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση εφόσον έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Τμήμα τους κατά το εξάμηνο που επιθυμούν να μετακινηθούν. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την υποβολή αίτησης.

Έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (“Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι”, διδάσκοντες στο πλαίσιο πράξης “απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας”, διδάσκοντες με το “Π.Δ. 407”) έχουν δυνατότητα συμμετοχής εφόσον:

  • υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο την περίοδο υποβολής αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να μεταβούν για διδασκαλία στο εξωτερικό
  • υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο διδάσκουν
  • χορηγηθεί άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για το χρονικό διάστημα συμμετοχής στη δράση και και βεβαίωση/πρακτικό ανάθεσης διδακτικού έργου

Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με κριτήρια.

Το διδακτικό προσωπικό για να συμμετάσχει στη δράση υπογράφει Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία – Staff Mobility agreement for teaching (αρχείο docx).

Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης. Το 80% της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση. Το υπόλοιπο 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται εφόσον υποβληθούν τα δικαιολογητικά επιστροφής εντός ενός μήνα από την επιστροφή.

Η διάρκεια της κινητικότητας και το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από τη σχετική χρηματοδότηση. Ενδεικτικά, η διάρκεια κινητικότητας διδακτικού προσωπικού είναι 6 ημέρες, 4 ημέρες διδασκαλίας και 2 μέρες ταξιδίου. Το σύνολο των ημερών για τις οποίες χορηγείται επιχορήγηση εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων. Για την καταβολή επιχορήγησης απαιτούνται τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας. Το ελάχιστο διάστημα παραμονής στο ίδρυμα υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας. H κινητικότητα μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη του εκάστοτε σχεδίου.