Κινητικότητα για σπουδές

 • Οδηγίες για κινητικότητα για σπουδές για ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (αρχείο pdf)
 • Μοριοδότηση αιτήσεων ανά τμήμα για ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (αρχείο pdf)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Εγγραφή τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων του 1ου έτους
 • Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β1 (τουλάχιστον)
 • Υπογεγραμμένη δι-ιδρυματική συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement) με το ίδρυμα υποδοχής
 • Συμφωνία Σπουδών/Learning Agreement (αρχείο doc) όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ECTS ανά εξάμηνο

Διάρκεια κινητικότητας

 • Από 3 μήνες έως και 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (στα διαστήματα συμπεριλαμβάνονται σπουδές και πρακτική άσκηση)
 • Μέγιστη διάρκεια επιχορήγησης: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Σημαντική σημείωση: Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (LLP), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + συνολικά μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

 • Online υποβολή αίτησης κατόπιν σχετικής προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και βάσει των δι-Ιδρυματικών συμφωνιών ανά Τμήμα (https://erasmus.upatras.gr/agreements)
 • Μοριοδότηση αιτήσεων από τους συντονιστές Erasmus, πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ταξινόμηση ατόμων που κατέθεσαν αίτηση σε φθίνουσα διάταξη
 • Κατανομή θέσεων ανά τμήμα από την Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών

Υποβολή αίτησης προς το πανεπιστήμιο υποδοχής

 • Ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
 • Πραγματοποίηση διαδικασίας επίσημης υπόδειξης υποψηφίου Erasmus+ (“Nomination”)
 • Υποβολή προς το πανεπιστήμιο υποδοχής Student Application Form, Learning Agreement, Housing Application Form (εφόσον το πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία) και άλλων εγγράφων που τυχόν απαιτούνται

Επιχορήγηση πριν την αναχώρηση

Πριν την αναχώρηση καταβάλλεται σε κάθε άτομο που συμμετέχει σε κινητικότητα για σπουδές το 80% του συνολικού ποσού που δικαιούται. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους φοιτητές.

Για την καταβολή της επιχορήγησης πριν την αναχώρηση, οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

 • Learning Agreement υπογεγραμμένο από το φοιτητή και τον συντονιστή του τμήματος στο οποίο ανήκει (αρχείο doc)
 • Σύμβαση (παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (οι φοιτητές φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής τους περίθαλψης)

Για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες και ΑμεΑ, παρέχονται οδηγίες από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Επιχορήγηση μετά την επιστροφή

Μετά την επιστροφή καταβάλλεται σε κάθε άτομο που συμμετείχε σε κινητικότητα για σπουδές το 20% του συνολικού ποσού που δικαιούται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής και το άτομο έχει ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις του.

Για την καταβολή της επιχορήγησης μετά την επιστροφή, οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα:

 • Learning Agreement (During/After mobility) υπογεγραμμένο από όλους τους συμβαλλόμενους
 • Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Βαθμολογία πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (Project Evaluation)
 • Έκθεση Σπουδών (Online Report)