Κινητικότητα για σπουδές

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Δυνατότητα υποβολής αίτησης από το 1ο έτος σπουδών και δυνατότητα συμμετοχής από το 2ο έτος (για προπτυχιακούς φοιτητές).
 • Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β1 (τουλάχιστον).
 • Πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, οι φοιτητές είναι σημαντικό να έχουν ελέγξει τις γλωσσικές απαιτήσεις των ιδρυμάτων υποδοχής, είτε στα αντίστοιχα site, είτε επικοινωνώντας μέσω email με τα αντίστοιχα Τμήματα Διεθνών Σχέσεων ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής.

Διάρκεια κινητικότητας

 • Από 2 μήνες έως και 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

 • Online υποβολή αίτησης κατόπιν σχετικής προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
 • Μοριοδότηση αιτήσεων από τους συντονιστές Erasmus βάσει κριτηρίων (αρχείο pdf), πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ταξινόμηση ατόμων που κατέθεσαν αίτηση σε φθίνουσα διάταξη βάσει μοριοδότησης.
 • Κατανομή θέσεων ανά τμήμα από την Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών

Υποβολή αίτησης προς το πανεπιστήμιο υποδοχής

 • Ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
 • Πραγματοποίηση διαδικασίας επίσημης υπόδειξης υποψηφίου Erasmus+ (“Nomination”: είναι η επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο ίδρυμα υποδοχής με την υπόδειξη υποψηφίου Erasmus+. To Nomination πραγματοποιείται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, έπειτα από email του φοιτητή με το ονοματεπώνυμό του, το Τμήμα, το εξάμηνο μετακίνησης και το link του ιδρύματος υποδοχής με τις προθεσμίες για την υποβολή του nomination.
 • Διαδικασία υποβολής αίτησης (application procedure) προς το πανεπιστήμιο υποδοχής (συνήθως ζητούνται Student Application Form, Learning Agreement, Housing Application Form-εφόσον το πανεπιστήμιο υποδοχής διαθέτει φοιτητική εστία- και άλλων εγγράφων που τυχόν απαιτούνται).

Επιχορήγηση πριν την αναχώρηση

Πριν την αναχώρηση καταβάλλεται στο μετακινούμενο φοιτητή η α’ δόση (80%) του συνολικού ποσού επιχορήγησης Erasmus+ κι εφόσον εντός ενός μήνα πριν την αναχώρηση έχει καταθέσει/υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους φοιτητές.

Για την καταβολή της επιχορήγησης, απαιτούνται:

 • Learning Agreement υπογεγραμμένο από το φοιτητή και τον συντονιστή του τμήματος στο οποίο ανήκει (αρχείο doc). Τα Learning Agreements υπογράφονται ψηφιακά μέσω της σελίδας learning-agreement.eu
 • Σύμβαση (παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας/ΕΚΑΑ (οι φοιτητές φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής τους περίθαλψης)

Για την επιπρόσθετη επιχορήγηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες δείτε αναλυτικά εδώ.

Επιχορήγηση μετά την επιστροφή

Μετά την επιστροφή καταβάλλεται το 20% του συνολικού ποσού που δικαιούται ο φοιτητής (κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών επιστροφής τους, χρονικού διαστήματος παραμονής στο εξωτερικό) κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής (αρχείο pdf) και ο φοιτητής έχει ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις του.

Για την καταβολή της επιχορήγησης μετά την επιστροφή, οι φοιτητές υποβάλλουν τα ακόλουθα:

 • Learning Agreement (During/After mobility) υπογεγραμμένο από όλους τους συμβαλλόμενους
 • Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Αξιολόγηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (Project Evaluation)
 • Έκθεση Σπουδών (Online Report)