Τμήμα Βιολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσώρης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ελισάβετ Μπουζαμανάκη