Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.ΟΔ.Υ) του ΕΛΚΕ

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν, διαρθρώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, Τη διοικητική εποπτεία/συμβουλευτική σχέση της οποίας ασκεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η Διεύθυνση Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ειδικότερα, έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ευθύνη για την εύρυθμη, αποτελεσματική και σύννομη λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με τους στόχους του Ιδρύματος, όπως καθορίζονται από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Όργανα Διοίκησής του και την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και την παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Λ.Κ.Ε που εγκρίνονται από τη Σύγκλητο. Η Διεύθυνση Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. ενεργεί με βάση τις κατευθύνσεις της ερευνητικής, εκπαιδευτικής, επιμορφωτικής, αναπτυξιακής και άλλης πολιτικής καθώς και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος, μεριμνώντας για την εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων αποφασιστικών συλλογικών οργάνων, ήτοι της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Διεύθυνση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

Επικοινωνία

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Αρμόδιο για:

 • Την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισήγηση όπου απαιτείται για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
 • Την κατάρτιση και παρακολούθηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης
 • Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114)
 • Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Τη διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων, και την απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και την εξόφλησή τους, καθώς και την τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Ε.Λ.Κ.Ε. και την τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού
 • Την είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο κατ΄ είδος προσδιορισμός του ετήσιου ύψους τους, καθώς και τη γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το τέλος του δεύτερου μήνα του επόμενου οικονομικού έτους από την είσπραξη των εσόδων αυτών
 • Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, την υποβολή της στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και την κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
 • Την υποβολή στατιστικών στοιχείων
 • Την ανά μήνα υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού των δημοσιονομικών αναφορών με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων σε δεδουλευμένη βάση, και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει
 • Την κατάρτιση του Απολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. ανά έτος σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο, ο οποίος περιλαμβάνει τον απολογισμό εξόδων και εσόδων σύμφωνα με τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό

Υπεύθυνη

 • Ελένη Ρήγκου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Τμήμα Διαχείρισης Έργων

  Αρμόδιο για:

  • Την παροχή απαιτούμενων πληροφοριών και συνεργασία με το τμήμα Προώθησης της Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των προτάσεων χρηματοδότησης και τον έλεγχο συμβατότητάς του ως προς τους κανόνες της πρόσκλησης
  • Τη διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων και διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών για την κατάρτιση των συμβολαίων των έργων
  • Την παραλαβή, τον έλεγχο και την προώθηση για υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και των αποφάσεων ένταξης στον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
  • Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους επιστημονικά υπευθύνους των έργων σε θέματα υποβολής και ένταξης των έργων στη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε., κατάρτισης και υποβολής προς έγκριση του συνολικού και του ετήσιου προϋπολογισμού, των διαδικασιών τροποποίησης των συμβάσεων και των αποφάσεων υλοποίησής τους
  • Τη σύνταξη σχετικών οδηγιών διαχείρισης συμπληρωματικά των οδηγιών εφαρμογής των διαχειριστικών αρχών και φορέων χρηματοδότησης
  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων, μέχρι τη λήξη τους, που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις οδηγίες των φορέων χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
  • Τον έλεγχο εγγράφων των έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις οδηγίες των φορέων χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
  • Την ενημέρωση των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων και της Επιτροπής Ερευνών για τη γενικότερη οικονομική και διαχειριστική πορεία των έργων με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή τους
  • Την καταχώριση, τον έλεγχο και την αναμόρφωση των διοικητικών και οικονομικών δεδομένων (προϋπολογισμών) των έργων στο μηχανογραφικό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την παρακολούθηση των προϋπολογισμών των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών τους
  • Την παρακολούθηση της χρονοχρέωσης των απασχολούμενων στα έργα
  • Την επεξεργασία και υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, αιτημάτων τροποποίησης, τυποποιημένων εντύπων στις διαχειριστικές αρχές και λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς
  • Τη διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης του οικονομικού αντικειμένου των Ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων ή/και άλλων έργων, καθώς και του φυσικού αντικειμένου όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδότη, τον εντοπισμό αποκλίσεων και την υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη κατά περίπτωση αναμόρφωσή τους
  • Την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκτέλεσης των όρων πληρωμής (εσόδων) των συμβάσεων των έργων, καταγραφή αποκλίσεων και ενέργειες διεκδίκησης των εσόδων σε εκκρεμότητα
  • Τον προέλεγχο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε σχέση με τις απαιτήσεις και τους κανόνες επιλεξιμότητας των έργων και σε συνεργασία με το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Τη συλλογή των Παραδοτέων των έργων, τον έλεγχό τους και την προώθησή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδότη
  • Τη σύνταξη μηνιαίων-τριμηνιαίων- εξαμηνιαίων – ετήσιων – τελικών εκθέσεων έργων – δηλώσεων ολοκλήρωσης πράξης και προετοιμασία φακέλων για την διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχων
  • Τη διενέργεια διαδικασιών οικονομικής περάτωσης των έργων και ταμειακής τακτοποίησής τους
  • Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του Μητρώου αυτών στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την σύνταξη, επικαιροποίηση και τήρηση πλήρους φακέλου στοιχείων φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου ανά έργο
  • Την παραλαβή διοικητικών και οικονομικών στοιχείων ανά έργο
  • Την υποστήριξη της Επιτροπής και των Ε.Υ. για όλα τα θέματα που αφορούν τις διατυπώσεις δημοσιότητας
  • Τον έλεγχο της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτοντος ελέγχου για όλες τις δαπάνες των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και η διαβίβασή τους προς το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
  • Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας των προεγκρίσεων δαπανών των έργων και τον έλεγχό τους στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
  • Τον έλεγχο των αποδοχών και των κάθε είδους αποζημιώσεων για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Τον έλεγχο του ανώτατου κατά κατηγορία επιτρεπόμενου ύψους των πρόσθετων αποδοχών και την έκδοση και τη διευθέτηση των δηλώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

  Υπεύθυνη

  • Θεοδώρα Φαρδέλλα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  • Κωνσταντίνος Κάτσικας

  Τμήμα Προμηθειών

  Αρμόδιο για:

  • Τον προέλεγχο συμβάσεων χρηματοδότησης έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ευρωπαϊκά, Διεθνή, Εθνικά κλπ.)
  • Τον προέλεγχο συμβάσεων και διακηρύξεων του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  • Την εκπόνηση σχεδίων συμβάσεων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ευρωπαϊκά, Διεθνή, Εθνικά κλπ.), συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και πάσης φύσεως συμβάσεων απασχολούμενων στα έργα
  • Την υποστήριξη στις διαδικασίες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών και μισθώσεων καθώς και διαδικασιών δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Τη διενέργεια των Διαδικασιών Προμηθειών Αγαθών/Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο των έργων και εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους, και των έργων που αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Την υποστήριξη των Επιτροπών Διαγωνισμών και των Επιστημονικών Υπευθύνων των έργων για τα θέματα που αφορούν τις διατυπώσεις δημοσιότητας, τις διαδικασίες προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών καθώς και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
  • Την υποστήριξη των Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στις προσκλήσεις και των Επιστημονικών Υπευθύνων των έργων για τα θέματα που αφορούν την επιλογή απασχολούμενων στα έργα μέσα από την διαδικασία δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Τη διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Προμηθειών
  • Την παραλαβή αιτημάτων προμηθειών, την πρωτοκόλλησή τους και τη διεκπεραίωση των ενεργειών όλων των διαδικασιών προμηθειών
  • Τον έλεγχο τήρησης πλαισίου προμηθειών και διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωσή τους
  • Την υποστήριξη διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
  • Τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης διαγωνιστικών διαδικασιών και τη διεκπεραίωση διαδικασιών προεγκρίσεων (προδημοπρατικός και προσυμβατικός έλεγχος)
  • Την υλοποίηση διαδικασιών συγκρότησης και ενημέρωσης των Επιτροπών Διαγωνισμών
  • Τη διοικητική υποστήριξη της διεξαγωγής διαγωνισμών, των διαδικασιών έγκρισης από τα αρμόδια όργανα. Η ανάρτηση στα Ηλεκτρονικά Συστήματα Προμηθειών των αποσπασμάτων των πρακτικών των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και η διενέργεια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με τους επιλεγέντες προμηθευτές
  • Τη διεκπεραίωση ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών για διαγωνισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Την τήρηση αρχείου προμηθειών
  • Τον έλεγχο, και την πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν τη σύναψη των παρεπόμενων δημοσίων συμβάσεων, κάθε είδους, στο πλαίσιο των έργων
  • Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας των προεγκρίσεων δαπανών που αφορούν σε προμήθειες, των έργων και τον έλεγχο τους στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προϋπολογισμών
  • Τον έλεγχο της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτοντος ελέγχου για όλες τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους
  • Τη διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των Επιστημονικά υπευθύνων για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών και απευθείας αναθέσεων
  • Την καταχώριση όλων τα απαραίτητων στοιχείων στα απαιτούμενα από τη νομοθεσία πληροφοριακά συστήματα
  • Τον έλεγχο της διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωσή τους π.χ. έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών, αποσφράγιση προσφορών, σύνταξη πρακτικών
  • Τον έλεγχο και παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών
  • Την υποστήριξη της Διεύθυνσης και των επιστημονικά υπευθύνων των έργων σε θέματα δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή γενικής πληροφόρησης και τη σύνταξη αντίστοιχων οδηγιών
  • Την παραλαβή αιτημάτων δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού και την πρωτοκόλλησή τους
  • Τον έλεγχο και την τήρηση κανόνων δημοσιότητας, σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαδικασιών δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής για απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των έργων και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων
  • Την καταχώριση των ονομαστικών καταστάσεων και την παραγωγή των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού στα έργα, τη μέριμνα υπογραφής τους και την παράδοσή τους
  • Την τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που αμείβονται, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού όλων των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Τη μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας
  • Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων σχετικά με τις προμήθειες
  • Τη μέριμνα για την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της περιουσίας
  • Τη μέριμνα τήρησης των βιβλίων παγίων και κάθε άλλου βιβλίου ή στοιχείου

  Υπεύθυνη

  • Ευανθία Γκατζούνα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  • Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος

  Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

  Αρμόδιο για:

  • Την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Έργων και λοιπά Τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
  • Την αποδελτίωση των προσκλήσεων και ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
  • Τη σύνταξη και υποβολή Ιδρυματικών προτάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Έργων και λοιπά Τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
  • Την επικοινωνία με διαχειριστικές αρχές, φορείς χρηματοδότησης, ευρωπαϊκά- εθνικά σημεία επαφής και παρακολούθηση δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης δικαιούχων
  • Την πληροφόρηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τις ευκαιρίες συνεργασίας (συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα άλλων Ιδρυμάτων και Φορέων) σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Έργων και λοιπά Τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
  • Την υποστήριξη των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων στην υποβολή στοιχείων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. Διαχειριστικές αρχές) σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Έργων και λοιπά Τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
  • Τη στοχευμένη ενημέρωση εργαστηρίων για διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, αλλά και αιτημάτων συνεργασιών από άλλους φορείς, βάσει των ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων τους
  • Την εύρεση προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, π.χ. χρηματοδότηση από τρέχοντα προγράμματα, χρηματοδότηση από φορείς (βιομηχανικούς, κ.λπ.), χρηματοδότηση από Venture Capital, χρηματοδότηση από φορείς θερμοκοιτίδων, ανεύρεση συνεργατών μέσω συμμετοχής σε στοχευμένα Investment Fora.
  • Την υποστήριξη και οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων προβολής και ενημέρωσης (Ενημερωτικές Ημερίδες για προγράμματα χρηματοδότησης και Ερευνητικά έργα)
  • Την καταγραφή των υποβαλλόμενων προτάσεων και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Έργων και λοιπά Τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
  • Την καταγραφή των έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται στον Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την καταγραφή υποδομών/εξοπλισμού και ερευνητικού αντικειμένου Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων
  • Την υποστήριξη της δράσης Κ. Καραθεοδωρή και διαχείριση εγκεκριμένων προγραμμάτων «Κ. Καραθεοδωρή»
  • Τα ενδοπανεπιστημιακά δίκτυα
  • Την έκδοση ενημερωτικών δελτίων με τις ανοικτές προσκλήσεις χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό περιβάλλον
  • Την έκδοση ενημερωτικών δελτίων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
  • Τη σύνταξη Ετήσιου Απολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
  • Τον συντονισμό, διαχείριση, διοργάνωση και υλοποίηση της δράσης PATRAS IQ
  •  Την υποστήριξη των επιστημόνων και ερευνητών για σύναψη συνεργασιών με τρίτους. Τη συντήρηση ερευνητικού καταλόγου (RDO) και καταλόγου ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Τη χαρτογράφηση εξωτερικής πληροφορίας – καταγραφή παραγωγικών φορέων, τεχνολογικής ζήτησης αναγκών παραγωγικού τομέα
  • Την καταγραφή υφιστάμενων αναγκών της αγοράς σε προϊόντα και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας, και συνεργασία με τοπικούς φορείς
  • Τη διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων- Διασύνδεση του Ιδρύματος με τους παραγωγικούς φορείς.
  • Τη διάδοση πρακτικών επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (αποκλειστικά μέσω PATRAS IQ)
  • Την οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων προσομοίωσης, εκδηλώσεων με θέμα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
  • Την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και αποφοίτων με διάφορες δράσεις
  • Την τήρηση αρχείου δωρεάς εξοπλισμού από τον Ε.Λ.Κ.Ε. σε Όργανα και Δομές του Πανεπιστημίου
  • την εκπαίδευση των φοιτητών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση
  • την υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off), σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α’ 237)
  • την υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων του Α.Ε.Ι. σε θέματα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι. και κατοχύρωσης αυτής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • τη διαχείριση χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι., όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, βιομηχανικά σχέδια, λογισμικά και εμπορικά μυστικά, με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση από το Α.Ε.Ι. ή από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή από τρίτους φορείς κατόπιν παραχώρησης ή μεταβίβασης των δικαιωμάτων
  • την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από φορείς του ιδιωτικού τομέα για τη διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Έργων και λοιπά Τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
  • την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Α.Ε.Ι., καθώς και προς επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μονάδας
  • την αξιολόγηση του εμπορικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της γνώσης, των τεχνολογιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι., και η υποβολή εισηγήσεων για τη χρηματοδότηση μέσω ίδιων πόρων της εμπορικής αξιοποίησης αυτών στη βιομηχανία
  • την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων προς τον σκοπό εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού
  • την υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων και επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας (θερμοκοιτίδες), καθώς και της διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της ομώνυμης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)
  • την ανάπτυξη μηχανισμών και δράσεων καλλιέργειας επιχειρηματικών ιδεών
  • την ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των καλών πρακτικών που παράγονται εντός των Πανεπιστημίων προς φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της τροφοδότησης επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια
  • την υποστήριξη της ίδρυσης, λειτουργίας και ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων
  • την προσέλκυση και υποστήριξη προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Ινστιτούτα για την εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγή της επιχείρησης φορέα χρηματοδότησης
  • την ανάπτυξη δράσεων καθοδήγησης (mentoring) προς τους φοιτητές του Α.Ε.Ι.
  • τη συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του και αφορούν στην υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Α.Ε.Ι., τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο σχέδιο δράσης, καθώς και τη στοχοθεσία του Α.Ε.Ι.

  Υπεύθυνη

  • Σταυρούλα Μαθιού, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

  Αρμόδιο για:

  • Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την εισήγηση για θέματα της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
  • Την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Τη συγκέντρωση θεμάτων, τον έλεγχο και τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Τη μέριμνα για την διανομή των αποφάσεων στα Τμήματα της Διεύθυνσης, στους επιστημονικά υπευθύνους των έργων και στους Φορείς Χρηματοδότησης και τη σύνταξη σχετικής αλληλογραφίας
  • Την παραλαβή γενικής αλληλογραφίας και την προώθησή της στα αντίστοιχα τμήματα για διεκπεραίωση
  • Την παρακολούθηση του κεντρικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ε.Λ.Κ.Ε. και την προώθηση της αλληλογραφίας στα αντίστοιχα τμήματα για διεκπεραίωση
  • Τη σύνταξη διοικητικών εγγράφων και την υποστήριξη διενέργειας διοικητικών πράξεων
  • Τον δειγματοληπτικό έλεγχο φωτοαντιγράφων δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Την κατάρτιση και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών
  • Την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για θέματα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε., διαχειριστικά ζητήματα προγραμμάτων, αποφάσεις των διοικητικών οργάνων του Ειδικού Λογαριασμού κ.ά.
  • Την υποστήριξη της διαδικασίας χρηματικών δωρεών και δωρεών εξοπλισμού στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων από εταιρείες και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
  • Την τήρηση αρχείου δελτίων παρουσίας και αδειών των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Μ.Ο.Δ.Υ. και συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
  • Την πρωτοκόλληση και οργάνωση – αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
  • Τη γραμματειακή υποστήριξη
  • Τη διακίνηση αλληλογραφίας
  • Τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της
  • Την παρακολούθηση, την καταχώρηση στο σύστημα και την τήρηση αρχείων αδειών, παρουσιών, εκπαίδευσης και μητρώου του προσωπικού της Διεύθυνσης και των απασχολούμενων στα έργα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  • Την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των διακινούμενων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων
  • Τον έλεγχο και υποστήριξη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος
  • Την ενημέρωση της Ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την παροχή στοιχείων, στατιστικών και άλλων, σε διάφορους φορείς καθώς και σε ελεγκτικούς φορείς
  • Τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών των συναλλασσόμενων με τον Ε.Λ.Κ.Ε
  • Την απογραφή των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και των απασχολούμενων στα έργα με συμβάσεις έργου
  • Την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την έκδοση βεβαιώσεων γνησιότητας εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Την παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων
  • Την αναπαραγωγή διοικητικών και οικονομικών στοιχείων έργων από το φυσικό αρχείο έργων
  • Την υποστήριξη των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων στην υποβολή στοιχείων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ., Διαχειριστικές αρχές)
  • Τη μελέτη και την επεξεργασία των κατευθύνσεων που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
  • Τη διενέργεια ειδικών ελέγχων και τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων που τίθενται από την Επιτροπή Ερευνών
  • Την παρακολούθηση της νομοθεσίας, που αφορά σε όλες τις διαδικασίες του Ε.Λ.Κ.Ε. και την άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης περί αυτής
  • Την τήρηση αρχείου νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα και υποθέσεις που αφορούν τη Διεύθυνση
  • Την παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων
  • Την υποστήριξη στην υποβολή στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ., Διαχειριστικές αρχές)
  • Την υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για πατέντα, π.χ. διερεύνηση ύπαρξης άλλης πατέντας, συμβουλευτική για επιλογή ελληνικής ή άλλης πατέντας, παροχή βοήθειας στη σύνταξη της αίτησης πατέντας, υποβολή αίτησης πατέντας

  Υπεύθυνη

  • Αδαμαντία Χαρακτηνιώτη, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  • Αγγελική Παπανικολάου
  • Παναγιώτης Σταυρόπουλος

  Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

  Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης και είναι αρμόδιο για την υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.