Διεθνή

Erasmus

Erasmus

Πληροφορίες για τα προγράμματα Erasmus+ και Erasmus Mundus

Διεθνείς συνεργασίες

Συνεργασίες με ιδρύματα και εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού

Διεθνής κατάταξη

Κατάταξη σχολών και τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών από διεθνείς φορείς

"Αλεξάνδρεια"

Ψηφιακό εργαλείο διασύνδεσης με διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων για συλλογή στοιχείων και παραγωγή αναφορών