Λειτουργική Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

https://modip.upatras.gr/ | https://ps.modip.upatras.gr/

Υπάγεται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη μέριμνα οργάνωσης, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (σύνταξη και συλλογή στοιχείων των διετών εκθέσεων του Ιδρύματος, τήρηση και χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Σ.ΔΙ.Π), οργάνωση και μέριμνα του προγράμματος υποδοχής από το Ίδρυμα των μελών των Ε.Ε.Α στο πλαίσιο των εξωτερικών αξιολογήσεων των τμημάτων και του Ιδρύματος, κ.λπ.)
 • Τη μέριμνα οργάνωσης και εφαρμογής στις υπηρεσίες και μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης
 • Τη μέριμνα ανάπτυξης και προσαρμογής μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης και την υποβολή εισηγήσεων – προτάσεων προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Την παρακολούθηση και ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου της ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Τη συνεργασία με υπηρεσίες και ακαδημαϊκές μονάδες και υποστήριξη και συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίες του Πανεπιστημίου για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Την εκπόνηση πάσης φύσεως ενημερωτικού και πληροφοριακού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, εγχειριδίων κ.λπ. προς έγκριση από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων και τον σχεδιασμό νέων διεργασιών, διαδικασιών, εντύπων και οδηγιών εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων Ποιότητας
 • Την υποστήριξη σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους
 • Την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου
 • Τη μέριμνα εφαρμογής διαδικασιών ποιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος
 • Τον προγραμματισμό και την οργάνωση εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας
 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων εργαλείων ποιότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών π.χ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Την επικοινωνία με το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

“Αλεξάνδρεια”: διασύνδεση με διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Υπεύθυνη

 • Φιερούλα Παπαδάτου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Λαμπρινή Τσιάτσου