Λειτουργική Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Υπάγεται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη μέριμνα οργάνωσης, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (σύνταξη και συλλογή στοιχείων των διετών εκθέσεων του Ιδρύματος, τήρηση και χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Σ.ΔΙ.Π), οργάνωση και μέριμνα του προγράμματος υποδοχής από το Ίδρυμα των μελών των Ε.Ε.Α στο πλαίσιο των εξωτερικών αξιολογήσεων των τμημάτων και του Ιδρύματος, κ.λπ.)
 • Τη μέριμνα οργάνωσης και εφαρμογής στις υπηρεσίες και μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης
 • Τη μέριμνα ανάπτυξης και προσαρμογής μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης και την υποβολή εισηγήσεων – προτάσεων προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Την παρακολούθηση και ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου της ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Τη συνεργασία με υπηρεσίες και ακαδημαϊκές μονάδες και υποστήριξη και συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίες του Πανεπιστημίου για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Την εκπόνηση πάσης φύσεως ενημερωτικού και πληροφοριακού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, εγχειριδίων κ.λπ. προς έγκριση από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων και τον σχεδιασμό νέων διεργασιών, διαδικασιών, εντύπων και οδηγιών εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων Ποιότητας
 • Την υποστήριξη σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους
 • Την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου
 • Τη μέριμνα εφαρμογής διαδικασιών ποιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος
 • Τον προγραμματισμό και την οργάνωση εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας
 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων εργαλείων ποιότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών π.χ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Την επικοινωνία με το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

Στη Λειτουργική Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) συστήθηκε Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού  στο πλαίσιο της Τροποποίησης της υπ’ αρ. 619/3720/4.2.2021 απόφασης της Συγκλήτου «Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, Α’ 71) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» κατά τις προβλέψεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και του π.δ. 52/2022 (Α’ 131) με τις εξής αρμοδιότητες:

 • α) εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • β) συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων από τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, που είναι αναγκαία για τη σύνταξη και τεκμηρίωση του στρατηγικού σχεδίου, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης της υλοποίησής του
 • γ) συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020
 • δ) παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων: ψηφιακού μετασχηματισμού, ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης
 • ε) παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.
 • στ) παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στη στρατηγική για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην ανώτατη εκπαίδευση και η σχετική ενημέρωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων, καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι.
 • ζ) συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι.
 • η) εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. στους τομείς δραστηριότητάς του, θ) συνεργασία με τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που επιτρέπει την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι

Επικοινωνία

“Αλεξάνδρεια”: διασύνδεση με διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Υπεύθυνη

 • Φιερούλα Παπαδάτου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Ερμιόνη Καραγιάννη
 • Λαμπρινή Τσιάτσου

Επικοινωνία