Έρευνα

ΜΟΔΥ - ΕΛΚΕ

ΜΟΔΥ - ΕΛΚΕ

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο

Αξιοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την ανάπτυξη

Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή

Υποστήριξη βασικής έρευνας μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μονάδες υποστήριξης έρευνας

Εργαστήρια υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΠΥ

Μονάδες και Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Εξυπηρέτησης Ερευνητών

Υποστήριξη για διαδικαστικά θέματα σε ερευνητές που μετακινούνται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών ή προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηθική και δεοντολογία στην έρευνα

Διενέργεια έρευνας με σεβασμό στον άνθρωπο, στην αυτονομία των συμμετεχόντων, στην ιδιωτικότητα, στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον