Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την υποστήριξη υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας και παροχών και προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία, την εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν τις επιμέρους αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων και τον αποτελεσματικό συντονισμό των οργανικών μονάδων της. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται η μεθοδική και αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών διαχείρισης των εσόδων, των προμηθειών και περιουσίας, καθώς και διαχείρισης των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος, ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ευθύνης της, καθώς και ο συντονισμός και επίβλεψη λειτουργίας των οικείων Διευθύνσεων μέσα στο πλαίσιο των στόχων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Στη διοικητική εποπτεία/συμβουλευτική σχέση της Γενικής Διεύθυνσης υπάγεται και η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.ΟΔ.Υ) του ΕΛΚΕ.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας αποτελείται από τις παρακάτω δύο (2) Διευθύνσεις:

Προϊστάμενος

  • Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Προσωπικό

  • Γεωργία Χατζή