Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Μεσολόγγι

Τμήματα

Τμήμα Γεωπονίας

Τμήμα Γεωπονίας

Ίδρυση: 2022 | Έδρα: Μεσολόγγι
Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ίδρυση: 2019 | Έδρα: Μεσολόγγι
Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

Ίδρυση: 2022 | Έδρα: Αγρίνιο

Κοσμήτορας

Γεώργιος Κεχαγιάς, Καθηγητής

Γραμματέας

Ιωάννης Ηγούμενος | 2631058348 | agrideansecr@upatras.gr