Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά το τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Τα ακριβή χρονικά διαστήμα περιέχονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν μόνο σε μαθήματα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (σύμφωνα με τη δήλωση μαθημάτων που έχουν υποβάλει στο σύστημα https://progress.upatras.gr/). Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Επιπλέον, οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για την εξέταση ατόμων με αποδεδειγμένη δυσλεξία, λαμβάνεται ειδική μέριμνα.

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.