Υποτροφίες Α. Μεντζελόπουλος

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί τα ακόλουθα είδη υποτροφιών Ανδρέας Μεντζελόπουλος:

  • Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Από το 2019 οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Βόρεια Αμερική δεν θα συνεχιστούν. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον συντονιστή των Υποτροφιών Α. Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196,  email: vassilis@upatras.gr).

Στους συνδέσμους παρουσιάζονται τα ονόματα όλων των Υποτρόφων καθώς και τα οικονομικά στοιχεία των υποτροφιών τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές και φοιτήτριές του οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας. Προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους οι οποίοι κατάγονται από το Νομό Αχαΐας.

Για τη χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς και σε μεταπτυχιακούς στο επίπεδο master, λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του. Επιπλέον, στην επιλογή βαρύνουν οι βαθμοί εισαγωγής του υποψηφίου υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο Πατρών και, στην περίπτωση που ο υπότροφος θελήσει να εξακολουθήσει να λαμβάνει την υποτροφία και στα υπόλοιπα εξάμηνα των σπουδών του, οι επιδόσεις του στα μαθήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των Διδακτορικών Σπουδών αφού οι αντίστοιχες υποτροφίες είναι 15 κατ’ έτος και στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους που θα συνεισφέρουν στην ευημερία της χώρα μας. Με το τρόπο αυτό ο Δωρητής ενισχύει την παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και τους προτρέπει να εμπλακούν στην παραγωγική διαδικασία. Το κυρίαρχο κριτήριο για τις υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες θα είναι η καινοτομία της διδακτορικής έρευνας και σε δεύτερο βαθμό η οικονομική τους κατάσταση.

Οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες κατ’ έτος είναι οι εξής:

  • Έως τριάντα (30) για προπτυχιακές σπουδές.
  • Έως δύο (2) για σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
  • Έως δεκαπέντε (15) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ο κανονισμός των υποτροφιών παρέχεται εδώ.

Το πλήθος των υποτρόφων οι οποίοι υποστηρίζονται σε όλα τα έτη σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, είναι περισσότεροι από 120. Οι μέχρι τώρα υποτροφίες φαίνονται εδώ.

Ειδικότερες πληροφορίες για:

  • Υποτροφίες για Προπτυχιακές Σπουδές
  • Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον συντονιστή των Υποτροφιών Α. Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196,  email: vassilis@upatras.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ως 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς φοιτητές του (νέο-εισαχθέντες το 2020) οικονομικά ασθενείς. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και συνεχίζονται σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του. Η υποτροφία καταβάλλεται κατά το ήμισυ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  1. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
  2. Η επίδοσή του υποψηφίου στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  3. Η εντοπιότητα (θα βαρύνει στη διαδικασία επιλογής η διαμονή ή ακόμα και η καταγωγή από το Νομό Αχαΐας).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, με την ένδειξη: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα

Εκτός των ανωτέρω απαραιτήτων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.ά. ή και απλή περιγραφή προσωπικών δεδομένων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποτροφίας.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Η προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και η αίτηση είναι διαθέσιμα παρακάτω. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην αντίστοιχη αίτηση.

Προκήρυξη 2020-2021| Αίτηση για πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει έως 2 υποτροφίες για εκπόνηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master). Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η διάρκεια των υποτροφιών για ΜΔΕ είναι μέχρι 2 χρόνια. Το ποσό κάθε υποτροφίας για ΜΔΕ είναι 5.000 ευρώ ετησίως. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική.

Προκηρύσσονται επίσης έως15 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.). Το ποσό κάθε υποτροφίας είναι 10.000 ευρώ ετησίως και για διάρκεια εώς 3 έτη. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική. Με την παρούσα προκήρυξη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των Διδακτορικών Σπουδών οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών που μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους που θα συνεισφέρουν στην ευημερία της χώρα μας. Με το τρόπο αυτό ο Δωρητής ενισχύει την παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και τους προτρέπει να εμπλακούν στην παραγωγική διαδικασία. Το κυρίαρχο κριτήριο για τις υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες θα είναι η καινοτομία της διδακτορικής έρευνας και σε δεύτερο βαθμό η οικονομική τους κατάσταση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, με την ένδειξη: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα

Εκτός των ανωτέρω απαραιτήτων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.ά. ή και απλή περιγραφή προσωπικών δεδομένων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποτροφίας.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Η προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και η αίτηση είναι διαθέσιμα παρακάτω. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην αίτηση.

Προκήρυξη 2020-2021 | Αίτηση για μεταπτυχιακούς φοιτητές