Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι αυτοτελής μονάδα, υπαγόμενη στον Πρύτανη ή στον από αυτόν οριζόμενο Αντιπρύτανη και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο “Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης”.

Η Λειτουργική Μονάδα έχει επιχειρησιακό στόχο:

 • Την ανάπτυξη συλλογής πληροφοριακών πόρων για τη μελέτη, διδασκαλία και έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συμπεριλαμβανομένων πόρων που αφορούν το ιστορικό και πολιτισμικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής
 • Την οργάνωση, μέσα από υψηλού επιπέδου πρότυπες διαδικασίες του χώρου των βιβλιοθηκών, και τη διάθεση της συλλογής των πόρων αυτών μέσα από υποδομές και υπηρεσίες φιλικές προς τα μέλη της εξυπηρετούμενης κοινότητας
 • Τη φύλαξη, συντήρηση, επεξεργασία και διάθεση πάσης φύσεως τεκμηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
 • Την ανάπτυξη πολιτικών, υπηρεσιών και υποδομών που βελτιώνουν την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία και η κοινωνική τους ένταξη
 • Την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και της κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών της μέσα από αποτελεσματικές υπηρεσίες
 • Την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών που αποθησαυρίζουν και διαθέτουν με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο επιστημονικούς και πολιτιστικούς πληροφοριακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών συλλογών, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ιδρυματικού αποθετηρίων, κ.λπ.
 • Την ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων απόκτησης πάσης φύσεως δεξιοτήτων για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση επιστημονικών πληροφοριακών πόρων, συστημάτων και εργαλείων
 • Την υποστήριξη του Ιδρύματος με την εκπόνηση προτάσεων σχετικών με την ακαδημαϊκή και ερευνητική παραγωγή του
 • Την προώθηση και υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών που προάγουν το έργο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας προς όφελος της ανάπτυξης του Ιδρύματος και της κοινωνίας εν γένει
 • Την ενεργή συμμετοχή της σε ελληνικά και διεθνή συνεργατικά σχήματα, όπως Ενώσεις, Δίκτυα και Κοινοπραξίες και τη σύμπραξή της με φορείς ομοειδείς σκοπού για την συντονισμένη πρόοδο των επιστημών και του πολιτισμού
 • Την ενεργή συμμετοχή της στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εθνικών ή ευρωπαϊκών έργων έρευνας και ανάπτυξης
 • Τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της και την παροχή περιοδικών αναφορών στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος και στην κοινότητα
 • Την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού της, τη συνεργασία με άλλες διοικητικές μονάδες για την υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος

Οι αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης είναι:

 • Η πρόσκτηση, διαχείριση, συντήρηση και απόσυρση πληροφοριακών πόρων παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά βιβλίων, περιοδικών, χαρτών, πάσης φύσεως έντυπων εκδόσεων, ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονικών περιοδικών, βάσεων δεδομένων, κ.λπ., ούτως ώστε να διατίθεται για αποτελεσματική και αποδοτική χρήση από την εξυπηρετούμενη κοινότητα
 • Η μέριμνα για την πρόσκτηση παντός τύπου πληροφοριακών πόρων σε φυσικό υπόστρωμα, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών, εκθέσεων, εφημερίδων, και γενικώς παντός τύπου εντύπου υλικού, φιλμ, ταινιών, μικροφίλμ, αρχείων ήχου, το οποίο είναι αναγκαίο για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Η φροντίδα για την απόκτηση πρόσβασης, μέσω διαπραγματεύσεων με εκδότες και παρόχους ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου (βλ. βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων, κ.λπ.) και συμφωνιών είτε διηνεκούς, είτε συνδρομητικής πρόσβασης, και για τους όρους αδειοδότησης της χρήσης σε ό,τι αφορά την ψηφιακή διάθεσή του προς νόμιμη χρήση από την κοινότητα
 • Η φροντίδα για την παραλαβή, σφράγιση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση, καταλογογράφηση και πάσης φύσεως τεκμηριωτική εργασία των πόρων αυτών για την άμεση διάθεσή τους μέσα από τους σχετικούς καταλόγους και εργαλεία ανάκτησης πληροφορίας
 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης περιεχομένου, όπως είναι η Πολιτική Καταλογογράφησης της ΒΚΠ, σύμφωνα με τρέχοντα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα διεθνούς εμβέλειας
 • Η τήρηση αρχειακού υλικού γενικότερου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης λειτουργεί την υπηρεσία της Αρχειοθήκης και αναπτύσσει σχετικές πολιτικές πρόσβασης και χρήσης
 • Η ανάπτυξη και διαχείριση εργαλείων που καθιστούν πιο αποδοτική την εργασία των μελών του Τμήματος
 • Η σύνταξη και έκδοση καταλόγων και αναφορών για την ενημέρωση και πρόσβαση της κοινότητας σε πληροφοριακούς πόρους, όπως για παράδειγμα τον Έντυπο Κατάλογο Περιοδικών Εκδόσεων
 • Η συνεργασία με λοιπές βιβλιοθήκες και συνεργατικά σχήματα με στόχο τη σύνταξη κοινών καταλόγων, όπως για παράδειγμα τον Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
 • Η μέριμνα για τη διάθεση των καταλόγων, ευρετηρίων και λοιπών εργαλείων και συστημάτων σε διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πανευρωπαϊκών συσσωρευτών ψηφιακών πόρων
 • Η Καταγραφή και αναφορά στατιστικών δεικτών ανάπτυξης της συλλογής που βοηθούν τόσο στη σύνταξη φάσεων για τη γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης της συλλογής
 • Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους χρήστες της ΒΚΠ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της κυκλοφορίας του υλικού (δανεισμός, επιστροφές, κρατήσεις, ανανεώσεις βιβλίων), του διαδανεισμού, της εκπαίδευσης χρηστών, της παροχής υποστήριξης, της παροχής τεκμηρίωσης, κ.λπ., ούτως ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Πατρών και να εξυπηρετείται η κοινότητα των μελών της ΒΚΠ
 • Η μέριμνα για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας δανεισμού και όλων των σταδίων της κυκλοφορίας του υλικού με έμφαση στη διασφάλιση της συλλογής και τη φιλική εξυπηρέτηση της κοινότητας
 • Η μέριμνα για την καλή λειτουργία των αναγνωστηρίων και των χώρων μελέτης και συνεργασίας
 • Η φύλαξη και ο διαρκής έλεγχος των βιβλίων και η απόσυρση του προς βιβλιοδεσία ή/και αποκατάσταση υλικού
 • Η ανάπτυξη υπηρεσιών, υποδομών και δράσεων για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμη πρόσβαση τους σε πάσης φύσεως πληροφοριακό και εκπαιδευτικό πόρο
 • Η εκπαίδευση και κατάρτιση της κοινότητας σε θέματα πληροφοριακής και ψηφιακής παιδείας μέσα από οργανωμένα προγράμματα ξεναγήσεων, παρουσιάσεων, διαλέξεων και επιδείξεων
 • Η υποστήριξη των μελών της ΒΚΠ στις βιβλιογραφικές και θεματικές τους αναζητήσεις και η καθοδήγηση/εκπαίδευση στη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων που παρέχει μέσα από οδηγούς και συμβουλές βέλτιστης χρήσης.
 • Η εκπόνηση μελετών βιβλιομετρικού ή άλλου συναφούς σκοπού για την αύξηση της επιχειρησιακής ευφυΐας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Η μέριμνα για τον διαδανεισμό βιβλίων από βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και για τις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις αυτών των παραγγελιών. Η εκπλήρωση αντίστοιχων αιτημάτων από βιβλιοθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού με υλικό της ΒΚΠ.
 • Η υποστήριξη της λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων και εργαλείων, όπως για παράδειγμα το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της ΒΚΠ για τη δια βίου κατάρτισή του και συμμετέχει στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων
 • Η σύνταξη και διακίνηση ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και λοιπού πληροφοριακού υλικού για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινότητας, καθώς επίσης η έκδοση φυλλάδια, ενημερωτικού ή υποστηρικτικού σκοπού
 • Η υποστήριξη της κοινότητας σε θέματα επιστημονικής επικοινωνίας με έμφαση στις πρακτικές ανοικτής πρόσβασης και στη διαχείριση ή/και εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Η συνεργασία με λοιπές βιβλιοθήκες και συνεργατικά σχήματα με στόχο την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών και τη μεταφορά καλών πρακτικών.
 • Η καταγραφή και η αναφορά στατιστικών δεικτών χρήσης των υποδομών και των υπηρεσιών που βοηθούν τόσο στη σύνταξη των ετησίων αναφορών της ΒΚΠ, όσο και στη λήψη αποφάσεων για τη γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης του φάσματος των υπηρεσιών
 • Η υλοποίηση των απαραίτητων λειτουργιών διοικητικής υποστήριξης, παρακολούθησης και διαχείρισης των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικών υποδομών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, των συλλογών, καθώς και της επίτευξης στόχων περαιτέρω ανάπτυξης της ΒΚΠ, μέσω της συμμετοχής της σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και σε δίκτυα βιβλιοθηκών
 • Η παροχή υποστήριξης σε όλες τις υπηρεσίες της ΒΚΠ και η παρακολούθηση του μηχανογραφικού της προγράμματος που σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες πληροφορικής του Ιδρύματος λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων όλων των πληροφοριακών συστημάτων της ΒΚΠ
 • Ο προγραμματισμός της λειτουργίας της ΒΚΠ και η μέριμνα για τη διακίνηση πάσης φύσεως αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης ευχαριστηρίων επιστολών προς δωρητές και την επικοινωνία με αυτούς
 • Η τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς και το αρχείο των σχετικών εγγράφων
 • Η διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΒΚΠ και η τήρηση σχετικών αρχείων
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής σχετικών με το αντικείμενο της ΒΚΠ, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού της σε αυτές
 • Η μέριμνα για την επίβλεψη και παρακολούθηση των αναγκών και εργασιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • Η φροντίδα για την καλή συντήρηση του υλικού της ΒΚΠ σε οποιοδήποτε μορφότυπο, φυσικής ή ψηφιακής υπόστασης, και η μέριμνα για την αποκατάστασή του, εάν αυτό είναι απαραίτητο
 • Η μελέτη της τρέχουσας νομοθεσίας που αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον χώρο των βιβλιοθηκών και η συνεργασία με άλλες μονάδες του Ιδρύματος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα η τήρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου προστασίας δεδομένων.
 • Η συνεργασία με λοιπές βιβλιοθήκες και συνεργατικά σχήματα με στόχο την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών, συστημάτων και εργαλείων
 • Η καταγραφή και αναφορά στατιστικών δεικτών χρήσης των συστημάτων και των υποδομών που βοηθούν
  τόσο στη σύνταξη των ετησίων αναφορών της ΒΚΠ, όσο και στη λήψη αποφάσεων για τη γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης του φάσματος των υπηρεσιών
 • Η συμμετοχή της ΒΚΠ σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους

Υπεύθυνος

 • Ιωάννης Τσάκωνας, Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Στυλιανός Αργυρόπουλος (Κουκούλι)
 • Κατίνα Βαζούρα (Κουκούλι)
 • Γεωργία Βασιλείου (Μεσολόγγι)
 • Παναγιώτα-Ιωάννα Γεωργοπούλου
 • Αγγελική Γιαννοπούλου
 • Γεωργία Γιαννοπούλου
 • Δέσποινα Γκόγκου
 • Γεωργία Κόκοτου (Αγρίνιο)
 • Βασίλης Κολιώνης (Αγρίνιο)
 • Αικατερίνη Λόξα (Κουκούλι)
 • Θεοδώρα Λοτσάρη
 • Νίκη Λουκοπούλου (Αγρίνιο)
 • Μαρία Μιχοσταύρου-Σταυροπούλου (Αγρίνιο)
 • Γεώργιος Λεκατσάς
 • Αλκιβιάδης Μπούρας
 • Ανδρέας Παπαγεωργίου (Κουκούλι)
 • Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης (Κουκούλι)
 • Νίκη Σακελλάρη
 • Βασίλειος Σατλάνης
 • Κωνσταντίνα Σύψα
 • Δήμητρα Ταλιαδούρου (Κουκούλι)
 • Αναστασία Τσαρδάκα
 • Μαρία Φραντζή
 • Ιωάννα Χασάνη
 • Νικολίτσα Χριστοπούλου (Κουκούλι)

Επικοινωνία