Στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 128839/Ζ1/20-10-2022 (Β΄5438)  α)   όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,  Έλληνες υπήκοοι  ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ και  β) στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε φοιτητή.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας εκάστου έτους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘΑ.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα  https://stegastiko.minedu.gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 27/9/2023 έως και την Τρίτη 3/10/2023 επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και αφορά δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση εντός της αρχικής προθεσμίας (30/6-3/8).

 • ΝΕΟ

  Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 24/10/2023 έως και την Παρασκευή 27/10/2023 επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και αφορά δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση εντός της προηγούμενης προθεσμίας (27/9-3/10).Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ζητηθεί να κατατεθούν στην υπηρεσία μας συγκεκριμένα επιπλέον δικαιολογητικά τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να το κάνει ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) εργάσιμες ημέρες μέσω της εφαρμογής stegastiko.upatras.gr.

H είσοδος γίνεται με τους κωδικούς των λογαριασμών των ψηφιακών υπηρεσιών που κατέχει ο/η φοιτητής/ρια.

Δικαιολογητικά που αποστέλλονται ή υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα αξιολογούνται.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως 10-11-2023 και απαραίτητα θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή  και  αληθή των πρωτοτύπων που κατέχει. Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr.

Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται με email ή άλλον τρόπο πέραν της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν θα γίνονται δεκτά.

Λεπτομερείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα  my.upatras.gr. που περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων σε θέματα που αφορούν γενικότερα στο στεγαστικό επίδομα, στην  διαδικασία αίτησης στεγαστικού επιδόματος στις  πλατφόρμες των αιτήσεων,  αλλά και για μια σειρά από  άλλες λειτουργίες-πληροφορίες που αφορούν το  Πανεπιστήμιό μας.

 

Οι Κύπριοι φοιτητές θα υποβάλλουν  και τα εξής δικαιολογητικά:

 •  Bεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και του φοιτητή /τριας (από Δήμο/Κοινότητα).
 • Φορολογικές βεβαιώσεις από το τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών των γονέων και του φοιτητή (εφόσον ο φοιτητής/ τρία υποβάλει φορολογική δήλωση) για το φορολογικό έτος 2022.
 • Πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας των γονέων και του φοιτητή από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και χωρομετρίας (που ν’ αναγράφονται τα τ.μ. ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτησία).
 • Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη που θα αναφέρονται τα τ.μ. ξεχωριστά του κάθε ακινήτου.
 • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που να συμπεριλαμβάνεται όλη την οικογένεια (από Δήμο/Κοινότητα).
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 1) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια  αρχή.

Για διευκρινίσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες  να επικοινωνούν ως εξής:

 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο): stegastiko@upatras.gr | 2610997968 | 2610997969 |2610997956 |2610997976 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Α κτίριο, Ισόγειο, Τ.Κ 26504, Ρίο, Πάτρα.
 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Κουκούλι, Πάτρα: tatsi@upatras.gr | 2610962942 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, T.K 26334, Κουκούλι, Πάτρα.
 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Μεσολόγγι: asalapas@upatras.gr | 2631058257-2631058421 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια, T.K 30200, Μεσολόγγι, υπόψιν Αλεξίου Σαλάππα.
 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Αγρίνιο: mstergiou@upatras.gr | 2641074169 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, Παλαιό Μουσικό Σχολείο  Άγ. Ιωάννης Ρηγανάς, Αγρίνιο Τ.Κ. 30132, υπόψιν Μαρίας Στέργιου.

Υπόδειγμα 1
Εγκύκλιος