Στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 128839/Ζ1/20-10-2022 (Β΄5438)  α)   όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,  Έλληνες υπήκοοι  ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ και  β) στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε φοιτητή.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας εκάστου έτους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ.

Λεπτομερείς πληροφορίες και στο ηλεκτρονικό  σύστημα συχνών ερωτήσεων  https://athena.upatras.gr/ για απαντήσεις που αφορούν το στεγαστικό επίδομα.

Για την υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με τον σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

Διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως Παρασκευή  29 Ιουλίου  2022.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα  ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ότι το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 10.00 π.μ. έως και την Πέμπτη  08 Σεπτεμβρίου 2022 στις 24.00.

 • Συμπληρωματική υποβολή πεδίων συγκατοίκησης στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει όσους υπέβαλαν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ανήκουν στην περίπτωση συγκατοίκησης, σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.128839/Ζ1/20-10-2022 (Β΄5438) κοινής υπουργικής απόφασης: «Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ», ότι το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει εκ νέου, το διάστημα από  Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθούν στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:
  α) Αριθμός  της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
  β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
  γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.
  Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών φοιτητής να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ..Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
  Η εγκύκλιος εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
  Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για αιτήσεις στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2021-2022 που αφορούν στη συγκατοίκηση φοιτητών θα υποβάλλονται έως 21/11/2022 ως εξής:
  Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Πάτρα, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο: stegastiko@upatras.gr
  Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Κουκούλι, Πάτρα: tatsi@upatras.gr
  Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Μεσολόγγι: asalapas@upatras.gr
  Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Αγρίνιο: mstergiou@upatras.gr
  Απαραίτητα θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή και αληθή των πρωτοτύπων που κατέχω. (Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ζητηθεί να κατατεθούν στην υπηρεσία μας συγκεκριμένα επιπλέον δικαιολογητικά τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να το κάνει ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ εργάσιμες ημέρες μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στη διεύθυνση: stegastiko.upatras.gr .

H είσοδος γίνεται με τους κωδικούς των ψηφιακών υπηρεσιών του ιδρύματος που κατέχει ο/η φοιτητής/ρια.

Δικαιολογητικά που αποστέλλονται ή υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα αξιολογούνται.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως 30-09-2022 και απαραίτητα θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή και αληθή των πρωτοτύπων που κατέχω. (Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Παρατείνεται η υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2021-2022 έως τις 16/10/2022.

Οι Κύπριοι φοιτητές θα υποβάλλουν  και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Bεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και του φοιτητή /τριας (από Δήμο/Κοινότητα).
 • Φορολογικές βεβαιώσεις από το τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών των γονέων και του φοιτητή (εφόσον ο φοιτητής/ τρία υποβάλει φορολογική δήλωση) για το φορολογικό έτος 2021.
 • Πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας των γονέων και του φοιτητή από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και χωρομετρίας (που ν’ αναγράφονται τα τ.μ. ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτησία).
 • Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη που θα αναφέρονται τα τ.μ. ξεχωριστά του κάθε ακινήτου.
 • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που να συμπεριλαμβάνεται όλη την οικογένεια (από Δήμο/Κοινότητα).
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 1) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια  αρχή.

Για διευκρινίσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες  να επικοινωνούν ως εξής:

 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο): stegastiko@upatras.gr | 2610997968 | 2610997969 |2610997956 |2610997976 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Α κτίριο, Ισόγειο, Τ.Κ 26504, Ρίο, Πάτρα.
 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Κουκούλι, Πάτρα: tatsi@upatras.gr | 2610962942 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, T.K 26334, Κουκούλι, Πάτρα.
 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Μεσολόγγι: asalapas@upatras.gr | 2631058257-2631058421 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια, T.K 30200, Μεσολόγγι, υπόψιν Αλεξίου Σαλάππα.
 • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Αγρίνιο: mstergiou@upatras.gr | 2641074169 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο, Αγρίνιο, υπόψιν Μαρίας Στέργιου.

Υπόδειγμα 1
Εγκύκλιος