Στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 140832/Z1/25-08-2017 (ΦΕΚ 2993 Β / 31-8-2017) οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1000) Ευρώ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην άνω ΚΥΑ.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας εκάστου έτους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ.

Για την υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με τον σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

Εγκύκλιος Στεγαστικού Επιδόματος 2020-2021

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου (15-9-2021) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το ηλεκτρονικό σύστημα  θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών παρατείνεται έως  και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από Τρίτη 29-06-2021 έως Παρασκευή 30-07- 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως 24-09-2021 και απαραίτητα θα συνοδεύονται:
α) με το σχετικό έντυπο (υπόδειγμα 1) των δικαιούχων
β) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 Ν. 1599 /86 με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχω και είναι αληθή. (Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο https://www.gov.gr).

Οι Κύπριοι φοιτητές θα υποβάλλουν πέραν του εντύπου (υπόδειγμα 1) και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Bεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και του φοιτητή /τριας (από Δήμο/Κοινότητα).
  • Φορολογικές βεβαιώσεις από το τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών των γονέων και του φοιτητή (εφόσον ο φοιτητής/ τρια υποβάλει φορολογική δήλωση) για το φορολογικό έτος 2020.
  • Πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας των γονέων και του φοιτητή από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Xωρομετρίας (που ν’ αναγράφονται τα τ.μ. ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτησία).
  • Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη που θα αναφέρονται τα τ.μ. ξεχωριστά τoυ κάθε ακινήτου.
  • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που να συμπεριλαμβάνεται όλη την οικογένεια (από Δήμο/Κοινότητα).
  • Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 2) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Για διευκρινίσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες και αποστολή δικαιολογητικών όπως παρακάτω:

  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο): stegastiko@upatras.gr | 2610997968 | 2610997969 |2610997956 |2610997976 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Α κτίριο, Ισόγειο, Τ.Κ 26504, Ρίο, Πάτρα.
  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Κουκούλι, Πάτρα: tatsi@upatras.gr | 2610369013 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, T.K 26334, Κουκούλι, Πάτρα.
  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Μεσολόγγι, Αμαλιάδα, Πύργο ή Αίγιο: asalapas@upatras.gr | 2631058257-2631058421 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια, T.K 30200, Μεσολόγγι, υπόψιν Αλεξίου Σαλάππα.
  • Για φοιτητές τμημάτων με έδρα Αγρίνιο: mstergiou@upatras.gr | 2641074169 | Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο, Αγρίνιο, υπόψιν Μαρίας Στέργιου.