Διασφάλιση ποιότητας

Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για το  Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που αναγνώρισε τη σημασία της Διασφάλισης της Ποιότητας και πραγματοποίησε πιλοτική εξωτερική αξιολόγηση τον Δεκέμβριο 1999, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών της συνόδου των πρυτάνεων – CRE (The Club of Rectors of Europe). Τον Οκτώβριο του 2018, το Πανεπιστήμιο Πατρών έγινε το πρώτο Ίδρυμα στην Ελλάδα που έλαβε πιστοποίηση για το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Λειτουργική Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος (ΦΕΚ 410/Β/12.02.2018). Σε συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με:

  • τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, για την αποτίμηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
  • το ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ για θέματα εκπαίδευσης & έρευνας
  • τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων
  • τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης
  • τις Πιστοποιήσεις Προγραμμάτων Σπουδών των Ακαδημαϊκών Μονάδων

Η διαδικασία Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών, με θετικότατα αποτελέσματα. Οι εκθέσεις και οι αποφάσεις Πιστοποίησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Ιδρύματος, καθώς και στοιχεία για τη Διασφάλιση Ποιότητας, παρατίθενται στον ιστότοπο: http://modip.upatras.gr