Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχο και διοίκηση των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και την ευθύνη της παρακολούθησης, επίβλεψης, ελέγχου και διοίκησης εκτελουμένων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αντικειμένου αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

Εξαιρούνται όποια έργα, ή προμήθειες ή υπηρεσίες πληροφορικής αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τα παρακάτω αναφερόμενα.

Διευθυντής

 • Θεόδωρος Ανδριώτης, Προϊστάμενος

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) τμήματα.

Τμήμα Μελετών

Αντιστοιχεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις, “Διευθύνουσα τις μελέτες Υπηρεσία” και εισηγείται τα θέματα του Τμήματος στο Τεχνικό Συμβούλιο, την Προϊστάμενη Αρχή και τα λοιπά γνωμοδοτικά ή όργανα λήψης αποφάσεων του ιδρύματος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις και είναι αρμόδιο για:

 • Την εκπόνηση μελετών για νέα έργα, Υπηρεσίες και Προμήθειες που εντάσσονται στο αντικείμενο της Διεύθυνσης
 • Τον συντονισμό, επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο των μελετών της αρμοδιότητάς του και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλομένους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της διεύθυνσης και τη μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών
 • Την προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για την λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
 • Τη μέριμνα για την σύνταξη, έγκριση, αναθεώρηση πινάκων “τελειωμάτων” και τυπικών εργασιών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία σχετικών αρχείων προδιαγραφών, αναλύσεων τιμών κ.λ.π.
 • Τη μέριμνα και την προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και έργων αρμοδιότητας του Τμήματος σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
 • Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης μελετών που ανατίθενται στο Τμήμα

  Υπεύθυνος

  • Παναγιώτης Λεβιθόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

  Προσωπικό

  • Ανδρέας Ντάσιος
  • Ελένη Πιντέλα
  • Ανδρέας Σάνης
  • Θεοδόσιος Χατζηνικολάου

  Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

  Αντιστοιχεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις, “Διευθύνουσα τα `Έργα Υπηρεσία” και εισηγείται τα θέματα του Τμήματος στο Τεχνικό Συμβούλιο, την Προϊστάμενη Αρχή και τα λοιπά γνωμοδοτικά ή όργανα λήψης αποφάσεων του ιδρύματος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις και είναι αρμόδιο για:

  • Την παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβάσεων των έργων, προμήθειων και υπηρεσιών αρμοδιότητάς του και στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις αρμοδιοτήτων σε περίπτωση επικάλυψης με εισηγητικά όργανα ή άλλα θεσμικά όργανα, όπως στις περιπτώσεις προμήθειων και παροχής υπηρεσιών
  • Την παρακολούθηση και τη μέριμνα σε συνεργασία με τους επιβλέποντες για τη χρηματοδότηση των έργων και τη σύνταξη των απαραιτήτων γι` αυτό εκθέσεων και προτάσεων καθώς και εκείνων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των παρεχόμενων πιστώσεων όπου απαιτείται
  • Τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και τη σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης των έργων
  • Τη συγκέντρωση στοιχείων και η μέριμνα για την πλήρη ενημέρωση της υπηρεσίας με κατασκευαστικά σχέδια, οδηγίες χρήσεως κ.λ.π. στις νέες εγκαταστάσεις, μηχανήματα και κατασκευές
  • Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης έργων που ανατίθενται στο τμήμα
  • Την προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για την λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
  • Τη συγκέντρωση και το έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και την προώθηση για πληρωμή τους κατά τα προβλεπόμενα

  Υπεύθυνος

  • Θεόδωρος Ανδριώτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

  Προσωπικό

  • Παρασκευή Αναστασοπούλου
  • Δημήτριος Κοροντζής
  • Ευάγγελος Μπέλλος
  • Γεώργιος Ι. Σπυρόπουλος

  Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αδειών

  Αρμόδιο για:

  • Για όλες τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
  • Άδειες Δόμησης
  • Άδειες Λειτουργίας
  • Πιστοποιητικά
  • Σύνταξη Προδιαγραφών
  • Ψηφιακή αποτύπωση πληροφοριών
  • Θέματα Επάρκειας
  • Οποιοδήποτε άλλο συναφές αντικείμενο που η αρμοδιότητα του δεν ανήκει σε άλλη οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Υπεύθυνος

  • Γεώργιος Κέκελος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος