Υποψήφιοι φοιτητές

Διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Απόφοιτοι Λυκείων

Δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχουν:

Υποψήφιοι Γενικού Ενιαίου Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

  • Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2019 και απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης, οι οποίοι διεκδικούν το 90% των θέσεων εισακτέων
  • Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερησίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα έτη 2017-2018, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων

Όσοι  ενδιαφέρονται  να καταθέσουν αίτηση μετεγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/9.7.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 59, Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6.9.2016), μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ημερομηνίες που καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο, που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αλλοδαποί

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272/B/1.3.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι:

  • οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και
  • οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής.

Σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να ενταχθούν υποψήφιοι που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, ούτε οι ίδιοι ούτε  κάποιος από τους γονείς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έλληνες του Εξωτερικού

Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό ισχύουν ειδικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν για υποψηφίους των παρακάτων κατηγοριών:

  • Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Έλληνες απόφοτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • Έλληνες απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας)
  • Έλληνες απόφοτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Για αναλυτικές οδηγίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.