Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ιωάννα Γιαννακοπούλου