Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:

 •  η ψηφιακή διακυβέρνηση εντός του Ιδρύματος
 •  η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας
 • η ανάπτυξη και διαχείριση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων
 • η απλούστευση των διαδικασιών και ο συντονισμός της υλοποίησης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και εξασφαλίζουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του άρθρου 5 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)
 • ο συντονισμός της προώθησης των σχετικών εφαρμογών και των ενεργειών και δράσεων για τη λειτουργία, την ασφάλεια και προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων και τη βελτίωσή τους
 • ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, η ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής δικτύων
 • η διαχείριση βασικών και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών
 • η εκπαίδευση διαχειριστών των τοπικών δικτύων
 • η παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης των χρηστών σε δικτυακές υπηρεσίες
 • η διαχείριση της σύνδεσης του ιδρύματος με άλλα δίκτυα

Αντιστοιχεί με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις:

 •  «Διευθύνουσα τις Μελέτες ή τα Έργα Υπηρεσία» και εισηγείται τα θέματα της Διεύθυνσης στο Τεχνικό Συμβούλιο, την Προϊσταμένη Αρχή και τα λοιπά γνωμοδοτικά ή όργανα λήψης αποφάσεων του ιδρύματος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις.
 • «Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης», ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 210 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:

 •  ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η προώθηση, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους τομείς που αφορούν στα Α.Ε.Ι.
 • η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός, η προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Ιδρύματος, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας όπως αυτά ισχύουν για την ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών με άλλους φορείς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
 • η εφαρμογή και παρακολούθηση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και δεδομένων και η διασύνδεση του με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.)
 • η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι., που οργανώνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • η ψηφιακή διαφάνεια, η ανοιχτή διακυβέρνηση και η παροχή ανοιχτών δεδομένων
 • η επιμέλεια της ψηφιοποίησης των αρχείων που τηρούνται στο Α.Ε.Ι.
 • η εισήγηση του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Α.Ε.Ι., αξιοποιώντας τις υφιστάμενες κεντρικές υποδομές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που παρέχονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις υπηρεσίες ακαδημαϊκής ταυτότητας, καθώς και η επιχειρησιακή διαχείριση συστημάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας
 • η υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι.
 • η υποστήριξη της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
 • η υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται και ισχύει κάθε φορά ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αυτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
 • η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή μέτρων ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων
 • η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως ισχύει κάθε φορά
 • η συνεργασία με τους επικεφαλής των διοικητικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης και το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύματος, καθώς και με φορείς της Πολιτείας για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Μονάδας, σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • η διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε περιεχόμενο, δικτυακούς τόπους και εφαρμογές κινητών συσκευών που παρέχονται από το Α.Ε.Ι.
 • η μέριμνα για την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών που παρέχονται από το Α.Ε.Ι.
 • η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), όπως ισχύει κάθε φορά και κάθε άλλης αρμοδιότητας που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.
 • η υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος, σε περίπτωση που σε αυτούς δεν λειτουργεί σε αυτούς διακριτή διοικητική δομή, που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της παρ. 1.
 • ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, η επίβλεψη, ο έλεγχος και η διοίκηση των προβλεπόμενων, στο πρόγραμμα εργασιών της Γ.Δ. μελετών, έργων, προμηθειών, και δικτυακών υπηρεσιών
 • η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των εκτελουμένων αντίστοιχων έργων, προμηθειών και δικτυακών υπηρεσιών
 • η συντήρηση και λειτουργία των δικτυακών υποδομών και του ενεργητικού και παθητικού εξοπλισμού που έχουν παραδοθεί προς χρήση
 • η διάθεση των δικτυακών υπηρεσιών σε χρήστες.

Επίσης η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια για:

 •  Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα: σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνόλου των δικτύων και των κεντρικών υποδομών πληροφορικής (Κέντρα Δεδομένων)
 •  Κυβερνοασφάλεια: ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων
 • Πληροφοριακά Συστήματα: ανάπτυξη και αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων
 •  Ψηφιακή Στρατηγική: την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του Ιδρύματος με στόχο τον διαρκή ψηφιακό μετασχηματισμό του
 • Τεχνολογική υποστήριξη των χρηστών: υποστήριξη των αναγκών των χρηστών σε θέματα: τεχνολογιών πληροφορικής και δικτύων, πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών γραφείου.
 • Λειτουργία Γραφείου Αρωγής (Helpdesk) και συντονισμό των ενεργειών επίλυσης (με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων) των τεχνικών προβλημάτων και της ικανοποίησης αιτημάτων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου: ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες: ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη εργαλείων ψηφιακής μάθησης για την υποστήριξη του διδακτικού έργου του Πανεπιστημίου
 • Έργα ΤΠΕ: σχεδιασμό, συντονισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη έργων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Διευθυντής

Επικοινωνία

Διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα.

Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη συνεχή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου και των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του.

Αναλυτικά στους τομείς τεχνολογικής και διοικητικής ευθύνης του συμπεριλαμβάνονται:

 • η ανάπτυξη και η διαχείριση των υποδομών πληροφορικής και δικτύων
 •  ο σχεδιασμός, ολοκληρωμένη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη υποδομών
 • η αξιολόγηση προτάσεων και τεχνολογιών
 • η διαχείριση έργων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών εξοπλισμού/υπηρεσιών)
 • όλες οι υπηρεσίες δικτύου και τηλεφωνίας, σταθερού και ασύρματου δικτύου προς τελικούς χρήστες
 • οι κεντρικές υπηρεσίες υπολογιστικών συστημάτων και δικτύου
 • το ενσύρματο και το ασύρματο δίκτυο
 • οι υποδομές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • η φιλοξενία και η στέγαση των κέντρων δεδομένων (Datacenters)
 • η υποστήριξη των υπηρεσιών ψηφιακής συνεργασίας χρηστών, όπως Office 365, Webex, Zoom, G-suite, κ.λπ.
 • οι υπηρεσίες ταυτότητας και ασφάλειας πληροφοριών
 • η διαχείριση προσωπικών λογαριασμών χρήστη και οι ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης
 • η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών
 • η συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη χρηστών σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και δικτύων
 • η διαχείριση διεργασιών (όπως ITIL) και η εφαρμογή προτύπων ISO (όπως ISO27000)
 • η επιμέλεια της ψηφιοποίησης των αρχείων που τηρούνται στο Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών
 • η εισήγηση του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Α.Ε.Ι., αξιοποιώντας τις υφιστάμενες κεντρικές υποδομές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που παρέχονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις υπηρεσίες ακαδημαϊκής ταυτότητας, καθώς και η επιχειρησιακή διαχείριση συστημάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας
 • η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,ΕΕ L 119) και του ν.4624/2019(Α’ 137), σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως ισχύει κάθε φορά
 • η διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε περιεχόμενο, δικτυακούς τόπους και εφαρμογές κινητών συσκευών που παρέχονται από το Α.Ε.Ι.
 • η μέριμνα για την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών που παρέχονται από το Α.Ε.Ι.

Επίσης είναι αρμόδιο για:

 • Την εκπόνηση μελετών για Έργα, Δικτυακές Υπηρεσίες και Προμήθειες που εντάσσονται στο αντικείμενο του Τμήματος
 • Τον συντονισμό, επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο των μελετών της αρμοδιότητάς του και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλομένους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της διεύθυνσης και τη μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών
 • Την προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για τη λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
 • Τη μέριμνα και την προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και έργων αρμοδιότητας του τμήματος σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
 • Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης μελετών που ανατίθενται στο τμήμα
 • Τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση της ανάπτυξης των δικτύων δεδομένων – φωνής και των σχετικών δικτυακών εφαρμογών
 • Τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του συνόλου των δικτύων δεδομένων φωνής με σκοπό την επίτευξη ποιοτικής, αξιόπιστης και ασφαλούς παροχής δικτυακών υπηρεσιών
 • Την ολοκληρωμένη διαχείριση υποδομής δικτύων δεδομένων – φωνής
 • Τη διαχείριση βασικών και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών.
 • Τη μέριμνα για την καλή, αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των εν λόγω δικτύων

Υπεύθυνος

Προσωπικό

 • Δημήτριος Γκιούσας
 • Παναγιώτης Ιλαρίδης (Μεσολόγγι)
 • Δημήτριος Σοφός
 • Μαρία Τζομάκα
 • Αθανάσιος Τσιόλιας

  Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών

  Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (ΤΥΧ) αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς και εξυπηρέτησης των αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης των χρηστών σε θέματα πληροφορικής, τεχνολογιών και δικτύων και επιπλέον φροντίζει για τον κατάλληλο προγραμματισμό των απαραίτητων σχετικών εργασιών σύμφωνα με την εσωτερική δομή και οργάνωση των τμημάτων. Αναλυτικά στους τομείς τεχνολογικής και διοικητικής ευθύνης του ΤΥΧ συμπεριλαμβάνονται:

   • η τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου των χρηστών σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών
   • η τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και δικτύων
   • η επιτόπια, διά ζώσης και απομακρυσμένη υποστήριξη των προσωπικών υπολογιστών και των περιφερειακών συσκευών
   • η ανάπτυξη και η διαχείριση τοπικών δικτύων
   • η δημιουργία υλικού προβολής, τεκμηρίωσης και υποστήριξης
   • η λειτουργική διαχείριση του κύκλου ζωής των προσωπικών λογαριασμών χρήστη
   • η λειτουργία τοπικών γραφείων εξυπηρέτησης χρηστών, κατάλληλα εξοπλισμένων και με διαθέσιμο εξοπλισμό πληροφορικής, ανταλλακτικά και μικροϋλικά,
   • η λειτουργική διαχείριση συστημάτων αυτοματισμού τεχνικών ελέγχων και εργασιών συντήρησης εξοπλισμού και εφαρμογών
   • η επιμέλεια της ψηφιοποίησης των αρχείων που τηρούνται στο Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών
   • η υποστήριξη της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

   Επίσης είναι αρμόδιο για:

   • Την εκπόνηση μελετών για Έργα, Δικτυακές Υπηρεσίες και Προμήθειες που εντάσσονται στο αντικείμενο του Τμήματος
   • Τον συντονισμό, επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο των μελετών της αρμοδιότητάς του και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλομένους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της διεύθυνσης και τη μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών
   • Την προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για τη λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
   • Τη μέριμνα και την προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και έργων αρμοδιότητας του τμήματος σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
   • Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης μελετών που ανατίθενται στο τμήμα
   • Την εκπαίδευση διαχειριστών υπολογιστικών συστημάτων και τοπικών Δικτύων
   • Την έκδοση οδηγών χρήσης δικτυακών υπηρεσιών και ενημερωτικών δελτίων
   • Την παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης χρηστών

   Υπεύθυνος

   • Χρήστος Βαλής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

   Προσωπικό

   • Σπήλιος Αντωνόπουλος
   • Σταύρος Ζωγάς
   • Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος
   • Αντώνιος Χάψας

   Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

   Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης του Πανεπιστημίου και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα: ηλεκτρονικών γραμματειών, οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, μισθοδοσίας, αξιολόγησης και πιστοποίησης, διαχείρισης εγγράφων και πρωτοκόλλου, κ.λπ.

   Αναλυτικά στους τομείς τεχνολογικής και διοικητικής ευθύνης του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται:

    • Η διαχείριση και η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων
    • Ο διαρκής εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων
    • Η διαλειτουργικότητα στο επίπεδο των εφαρμογών και των δεδομένων
    • Η συντήρηση της λειτουργικότητας και η επικαιροποίηση του περιεχομένου των πληροφοριακών συστημάτων
    • Η εκπαίδευση και η υποστήριξη των τελικών χρηστών των συστημάτων και ανάλογα με το επίπεδο της εξουσιοδότησής τους
    • Η συγκέντρωση, η ανάλυση και η διάθεση δεδομένων, στατιστικών στοιχείων, και πληροφοριών
    • Η εκπόνηση μελετών για την σχεδίαση, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης του Πανεπιστημίου και η ενεργή συμμετοχή στον συντονισμό, την επίβλεψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησής των
    • η εφαρμογή και παρακολούθηση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και δεδομένων και η διασύνδεση του με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.)
    • η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι., που οργανώνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

    Επίσης είναι αρμόδιο για:

    • Την υποστήριξη των συστημάτων πληροφοριακών και επικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που λειτουργούν στον χώρο ευθύνης της Διεύθυνσης
    • Τη διαλειτουργικότητα σε επίπεδο πληροφοριακών και επικοινωνιακών εφαρμογών και δεδομένων τόσο εντός του Πανεπιστημίου όσο και με τρίτους
    • Την υποστήριξη των κύριων χρηστών των συστημάτων πληροφοριακών και επικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών της Διεύθυνσης
    • Τη συνεργασία, υποστήριξη και συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του
    • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

    Υπεύθυνος

    • Χαράλαμπος Φαρμάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

    Προσωπικό

    • Ευφροσύνη Βαρώτσου
    • Ελένη Ευθυμίου
    • Παναγιώτα Κανά
    • Νικόλαος Κάτρης
    • Δημήτριος Μαργαρώνης (Κουκούλι)
    • Βασιλική Μπακοπούλου
    • Ευγενία Μπάρκουλα
    • Φώτιος Νικολόπουλος (Μεσολόγγι)
    • Χρήστος Σταυρόπουλος
    • Ουρανία Τσουμπελή (Μεσολόγγι)

    Επικοινωνία

    Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού

    Το Τμήμα είναι αρμόδιο για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Λογισμικού, τη συνεχή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου και των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του.

    Αναλυτικά στους τομείς τεχνολογικής και διοικητικής ευθύνης του συμπεριλαμβάνονται:

     • Η αξιοποίηση των τεχνολογιών κατά τις φάσεις: οργάνωσης και υλοποίησης δοκιμών, ελέγχου ποιότητας, ανάλυσης απαιτήσεων συστημάτων, οργάνωσης δομών και διαδικασιών, επιλογής αυτοματισμών και εργαλείων
     • Τα ψηφιακά περιβάλλοντα μελέτης και συνδυασμένη μάθηση, η διαχείριση εκπαιδευτικών συστημάτων, οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις και εξετάσεις, και οι ηλεκτρονικές διαλέξεις και τηλεμαθήματα
     • Η διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων ανάπτυξης λογισμικού
     • Η διαχείριση προμηθειών παντός είδους εξοπλισμού λογισμικού
     • H λειτουργική διαχείριση κεντρικών ιστοτόπων και συστημάτων υποβολής αιτημάτων χρηστών
     • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών
     • Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι., που οργανώνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

     Επίσης είναι αρμόδιο για:

     • Την εκπόνηση μελετών για Έργα, Δικτυακές Υπηρεσίες και Προμήθειες που εντάσσονται στο αντικείμενο του Τμήματος
     • Τον συντονισμό, επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο των μελετών της αρμοδιότητάς του και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλομένους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της διεύθυνσης και τη μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών.
     • Την προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για τη λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
     • Τη μέριμνα και την προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και έργων αρμοδιότητας του τμήματος σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
     • Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης μελετών που ανατίθενται στο τμήμα
     • Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού

     Υπεύθυνη

     • Θεοδούλα Γιαννακούδη,  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

     Προσωπικό

     • Θεανώ Γαζάκη
     • Ελένη Γιώτη
     • Δημήτριος Γκίνης
     • Αικατερίνη Δούκα
     • Πολυξένη Ορκοπούλου