Κινητικότητα για πρακτική άσκηση

Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 2 έως 3 μηνών σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, νοσοκομεία, σχολεία, εργαστήρια και άλλους οργανισμούς στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν καθώς και στις συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε., Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

Δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Φορέα Υποδοχής.

Οι φοιτητές, ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών, πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα (εκκρεμότητα σε μάθημα ή διπλωματική) έως και την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων κατόπιν Συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής στο https://www.upatras.gr/category/news/ir/erasmus/.

 • Προκήρυξη Erasmus+ για πρακτική άσκηση στην Ευρώπη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (εδώ)
 • Προκήρυξη Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε ελληνικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μέσω Erasmus+ (εδώ)

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν σχετικής προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

 • Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας με αναλυτική βαθμολογία (αναρτάται στο ψηφιακό προφίλ του κάθε φοιτητή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (όχι επικυρωμένα)
 • 2 συστατικές επιστολές, από τις οποίες 1 υποχρεωτικά από μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και 1 από μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, που υποβάλλονται online στο καταθετήριο συστατικών επιστολών (https://systatikes.upatras.gr/)
 • Επιστολή αποδοχής/Letter of Acceptance (αρχείο doc) από το φορέα υποδοχής (για επιλογή φορέα υποδοχής: είτε από το https://erasmusintern.org/ είτε από την επικαιροποιημένη κατάσταση με φορείς υποδοχής στους οποίους έχουν μεταβεί οι συμμετέχοντες προηγούμενων ετών)

  Μοριοδότηση αιτήσεων

  • Συνέντευξη υποψηφίων προς τον/τους συντονιστή/ες Erasmus+ ή την Επιτροπή του Τμήματος φοίτησης
  • Αξιολόγηση/μοριοδότηση/κατάταξη υποψηφιοτήτων από συντονιστές (αρχείο pdf)
  • Τελική κατανομή θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

  Σημείωση: Για την προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών η Αξιολόγηση/μοριοδότηση/κατάταξη των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή.

  Πριν τη μετακίνηση

  Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε συμπληρώνουν το OLS test και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  • Σύμβαση κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση
  • Learning agreement for traineeships “before the mobility” (αρχείο doc)
  • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
  • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EKAA)
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (από ιδιωτική εταιρεία) για αστική ευθύνη υπέρ τρίτων και προσωπικό ατύχημα

  Με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης

  Οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στη δράση, εντός 1 μήνα μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στο φορέα υποδοχής, συμπληρώνουν το 2ο OLS test και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  • Learning agreement  for traineeships – “after the mobility” (αρχείο doc)
  • Online report (αποστέλλεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα από την ΕΕ)
  • Πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα: εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και κάρτες επιβίβασης (αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια από άλλα μέσα μαζικής μετακίνησης)
  • Παραστατικά εξόδων διαμονής (ενοίκιο)
  • Περιγραφή εμπειρίας και φωτογραφικό υλικό

  Επιχορήγηση

  Στα άτομα που συμμετέχουν στη δράση, κατατίθεται στον τραπεζικό τους λογαριασμό το 80% της υποτροφίας τους εντός του 1ου μήνα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και το υπόλοιπο 20% μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

  Μηνιαία Επιχορήγηση + χώρες υποδοχής (αρχείο pdf)

  Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

  Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ισχύει τουλάχιστον 1 από τα ακόλουθα κοινωνικο – οικονομικά κριτήρια:  Χαμηλό εισόδημα, Κοινωνικές ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες (μονογονεϊκή, τρίτεκνοι κλπ), Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%

  Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες αποστέλλονται με e-mail σε όλους τους φοιτητές μετά την έγκριση συμμετοχής στη δράση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση.

  Χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής

  Κατά την επιστροφή των φοιτητών – εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και οι φοιτητές έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους – χορηγείται Βεβαίωσης συμμετοχής, συνοδευόμενη από την αξιολόγηση του φορέα υποδοχής, και Βεβαίωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φοίτησης για την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης.