Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο σε θέματα σίτισης, στέγασης, παροχών, ψυχαγωγίας και περίθαλψης των φοιτητών και υποστήριξη εν γένει υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας καθώς και της προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία.

Διευθυντής

 • Ευφροσύνη Καμπέρου, Προϊσταμένη

Επικοινωνία

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα.

Τμήμα Σίτισης και Παροχών

Αρμόδιο για:

 • Την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
 • Τη μέριμνα για την προώθηση και διεκπεραίωση των θεμάτων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, βραβείων και λοιπών διευκολύνσεων στους φοιτητές
 • Τον χειρισμό κάθε άλλου είδους συναφούς θέματος
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνος

Προσωπικό

 • Αφροδίτη Καραβασίλη
 • Ιωάννα Κατσιγιάννη
 • Ευγενία Χονδρού

Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού

Αρμόδιο για:

 • Την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον
 • Τα θέματα που σχετίζονται με την ψυχαγωγία των φοιτητών, όπως η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, η ζωγραφική, οι διαλέξεις και τα λοιπά σχετικά θέματα
 • Την ανάπτυξη, προώθηση δράσεων καθώς και την οργάνωση, συντονισμό και διεκπεραίωση θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος και τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος για τις ανάγκες υλοποίησης της πολιτικής του Ιδρύματος για την ενσωμάτωση των φοιτητών με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
 • Θέματα κοινωνικής μέριμνας όπως ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των φοιτητών στο ΕΣΥ, συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας, ψυχολογική στήριξη, εθελοντική αιμοδοσία και έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Στο Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού συστήθηκε σε επίπεδο γραφείου Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • α) η υλοποίηση του σχεδίου ισότιμης πρόσβασης του Α.Ε.Ι.
 • β) η υποστήριξη της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης του άρθρου 220 κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
 • γ) η παρακολούθηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
 • δ) η υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως με κατάλληλα προσβάσιμα συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και διερμηνεία
 • ε) η υποστήριξη εναλλακτικών μεθόδων εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητές τους
 • στ) η παροχή ατομικών υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας
 • ζ) η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συμμετοχή τους στην έρευνα, σε έργα/προγράμματα που διεξάγονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), συνέδρια και ημερίδες, συνεδριάσεις οργάνων, φοιτητικές συνελεύσεις, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, η) η διασφάλιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την
  επίλυση διοικητικών θεμάτων ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • θ) η διασφάλιση και η διευκόλυνση της φυσικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, ιδίως με την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς και συνοδείας
 • ι) η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και καθοδήγηση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • ια) η συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης για την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • ιβ) η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών με την αναπηρία και την προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Μαρίνα Κορφιάτη, Προϊστάμενη

Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών

Στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών ανήκουν οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και στο Κουκούλι.

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:

 • Τη διοικητική οργάνωση, το συντονισμό και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία, την καθαριότητα και τη φύλαξη των Φοιτητικών Εστιατορίων και των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των κριτηρίων και των διαδικασιών παροχής σίτισης και στέγασης σε δικαιούχους φοιτητές και την παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης των διαδικασιών παράδοσης/παραλαβής των δωματίων στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Την υποστήριξη της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των αντίστοιχων κτιριακών υποδομών και των υπηρεσιών σίτισης και στέγασης που προσφέρονται, την υποδοχή των διαμενόντων και τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τη μέριμνα για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποδομών της ΦΕ στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση για φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους της ΦΕ στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τη μέριμνα και το συντονισμό διαδικασιών ανεύρεσης χώρων στέγασης δικαιούχων φοιτητών εκτός ΦΕΠ για τη Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τη διοικητική υποστήριξη της συγκρότησης και λειτουργίας της Εφορείας των ΦΕ, όπως εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της ΦΕΠ (Ρίο – Κουκούλι)
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Πολυξένη Γαλάνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Προσωπικό

 • Βαρβάρα Γιαννούλη
 • Παναγιώτης Καραθανασόπουλος
 • Αναστάσιος Μάινας
 • Ιωάννης Μαντάς
 • Χριστίνα Σαγιά (Κουκούλι)
 • Αθηνά Τάτση (Κουκούλι)
 • Βασιλική Τσίνα
 • Αθανάσιος Φαναριώτης

Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου

Στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου ανήκουν οι Φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο και είναι αρμόδιο για:

 • Τη διοικητική οργάνωση, το συντονισμό και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία, την καθαριότητα και τη φύλαξη των Φοιτητικών Εστιατορίων και των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο.
 • Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των κριτηρίων και των διαδικασιών παροχής σίτισης και στέγασης σε δικαιούχους φοιτητές και την παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης των διαδικασιών παράδοσης/παραλαβής των δωματίων στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Την υποστήριξη της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των αντίστοιχων κτιριακών υποδομών και των υπηρεσιών σίτισης και στέγασης που προσφέρονται, την υποδοχή των διαμενόντων και τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τη μέριμνα για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποδομών των ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση για φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους της ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τη μέριμνα και το συντονισμό διαδικασιών ανεύρεσης χώρων στέγασης δικαιούχων φοιτητών εκτός ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τη διοικητική υποστήριξη της συγκρότησης και λειτουργίας της Εφορείας των ΦΕ, όπως εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνος

 • Αλέξιος Σαλάππας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Μαρία Σβώλου
 • Μαρία Στεργίου (Αγρίνιο)

  Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

  Αρμόδιο για:

  Την Δωρεάν παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, την   πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας. Στόχος του ΚΕΨΥΣΥΠ είναι η προσωπική ευημερία και η βέλτιστη λειτουργικότητα των ανθρώπων κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προστατεύονται από το απόρρητο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

  Υπεύθυνος:

  • Καμπέρου Ευφροσύνη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας)

  Προσωπικό:

  • Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος
  • Ηλιοπούλου-Παναγοπούλου Άννα-Ευγενία
  • Κόλλια Ευτυχία
  • Μαρκοπούλου Αθανασία
  • Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη
  • Πανώριου Χριστίνα
  • Τσοκανά Νίκη-Αγλαϊα
  • Φερτάκη Αντωνία

  Επικοινωνία