Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο σε θέματα σίτισης, στέγασης, παροχών, ψυχαγωγίας και περίθαλψης των φοιτητών και υποστήριξη εν γένει υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας καθώς και της προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία.

Διευθυντής

 • Χαράλαμπος Ροδόπουλος, Προϊστάμενος

Επικοινωνία

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα.

Τμήμα Σίτισης και Παροχών

Αρμόδιο για:

 • Την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
 • Τη μέριμνα για την προώθηση και διεκπεραίωση των θεμάτων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, βραβείων και λοιπών διευκολύνσεων στους φοιτητές
 • Τον χειρισμό κάθε άλλου είδους συναφούς θέματος
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνος

 • Κωνσταντίνος Αλτανόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Αφροδίτη Καραβασίλη
 • Ιωάννα Κατσιγιάννη
 • Ευγενία Χονδρού

Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων

Αρμόδιο για:

 • Την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον
 • Τα θέματα που σχετίζονται με την ψυχαγωγία των φοιτητών, όπως η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, η ζωγραφική, οι διαλέξεις και τα λοιπά σχετικά θέματα
 • Την ανάπτυξη, προώθηση δράσεων καθώς και την οργάνωση, συντονισμό και διεκπεραίωση θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος και τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος για τις ανάγκες υλοποίησης της πολιτικής του Ιδρύματος για την ενσωμάτωση των φοιτητών με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
 • Θέματα κοινωνικής μέριμνας όπως ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των φοιτητών στο ΕΣΥ, συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας, ψυχολογική στήριξη, εθελοντική αιμοδοσία και έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Μαρίνα Κορφιάτη, Προϊστάμενη

Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών

Στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών ανήκουν οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και στο Κουκούλι.

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:

 • Τη διοικητική οργάνωση, το συντονισμό και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία, την καθαριότητα και τη φύλαξη των Φοιτητικών Εστιατορίων και των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των κριτηρίων και των διαδικασιών παροχής σίτισης και στέγασης σε δικαιούχους φοιτητές και την παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης των διαδικασιών παράδοσης/παραλαβής των δωματίων στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Την υποστήριξη της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των αντίστοιχων κτιριακών υποδομών και των υπηρεσιών σίτισης και στέγασης που προσφέρονται, την υποδοχή των διαμενόντων και τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τη μέριμνα για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποδομών της ΦΕ στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση για φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους της ΦΕ στην Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τη μέριμνα και το συντονισμό διαδικασιών ανεύρεσης χώρων στέγασης δικαιούχων φοιτητών εκτός ΦΕΠ για τη Πάτρα (Ρίο – Κουκούλι)
 • Τη διοικητική υποστήριξη της συγκρότησης και λειτουργίας της Εφορείας των ΦΕ, όπως εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της ΦΕΠ (Ρίο – Κουκούλι)
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Πολυξένη Γαλάνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Προσωπικό

 • Όλγα Βασιλείου
 • Βαρβάρα Γιαννούλη
 • Λεωνίδας Καλαβρουζιώτης
 • Παναγιώτης Καραθανασόπουλος
 • Αδαμαντία Λαμπέτη
 • Ιωάννης Μαντάς
 • Χριστίνα Σαγιά (Κουκούλι)
 • Αθηνά Τάτση (Κουκούλι)
 • Βασιλική Τσίνα
 • Αθανάσιος Φαναριώτης

Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου

Στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου ανήκουν οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο και είναι αρμόδιο για:

 • Τη διοικητική οργάνωση, το συντονισμό και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία, την καθαριότητα και τη φύλαξη των Φοιτητικών Εστιατορίων και των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των κριτηρίων και των διαδικασιών παροχής σίτισης και στέγασης σε δικαιούχους φοιτητές και την παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης των διαδικασιών παράδοσης/παραλαβής των δωματίων στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Την υποστήριξη της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των αντίστοιχων κτιριακών υποδομών και των υπηρεσιών σίτισης και στέγασης που προσφέρονται, την υποδοχή των διαμενόντων και τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τη μέριμνα για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποδομών των ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση για φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους της ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τη μέριμνα και το συντονισμό διαδικασιών ανεύρεσης χώρων στέγασης δικαιούχων φοιτητών εκτός ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Τη διοικητική υποστήριξη της συγκρότησης και λειτουργίας της Εφορείας των ΦΕ, όπως εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της ΦΕ στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνος

 • Αλέξιος Σαλάππας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Μαρία Σβώλου
 • Μαρία Στεργίου (Αγρίνιο)