Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Διευθύντρια

 • Ουρανία Μπουσίου, Προϊστάμενη

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) Τμήματα:

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων

Αρμόδιο για:

 • Την οργάνωση, επιμέλεια και διεξαγωγή κάθε μορφής εκδηλώσεων του Ιδρύματος, όπως τελετών ορκωμοσιών και απονομής μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, πανηγυρικών και επετειακών εορτασμών, αναγορεύσεων επιτίμων διδακτόρων, τελετών απονομής υποτροφιών, βραβεύσεων, εγκαινίων, εκδηλώσεων προβολής του Ιδρύματος και σύνδεσής του με την κοινωνία κ.λπ. σε όλες τις πόλεις που λειτουργούν τα ακαδημαϊκά του τμήματα, καθώς και τη φιλοξενία προσκεκλημένων του Ιδρύματος, την οργάνωση δεξιώσεων και γευμάτων εργασίας
 • Την τήρηση αρχείου εκδηλώσεων και σημαντικών στιγμών του Ιδρύματος (έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό), συμμετοχή στη διαμόρφωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του Ιδρύματος (υλικό εκπαιδευτικών εκθέσεων, έκδοση ημερολογίου κ.λπ.)
 • Την τήρηση και επιμέλεια Ιστορικού και Φωτογραφικού Αρχείου, καθώς και συμμετοχή και υποστήριξη Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του Ιδρύματος, για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Τη συλλογή πληροφοριακού υλικού από τα Τμήματα και μέριμνα για την ενημέρωση των αντίστοιχων ιστοσελίδων του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύματος, διαχείριση της σελίδας του Πανεπιστημίου Πατρών σε μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook κλπ)
 • Τη διαχείριση και συντήρηση της τηβεννοθήκης του Ιδρύματος
 • Τη σύνταξη και εκτύπωση προσκλήσεων, προγραμμάτων και αφισών των εκδηλώσεων, την επιμέλεια και τον σχεδιασμό ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών δώρων/ πλακετών / βραβείων, την επιμέλεια επετειακών τόμων πανηγυρικών λόγων
 • Την επιμέλεια και επικαιροποίηση βάσεως δεδομένων ηλεκτρονικού τηλεφωνικού καταλόγου της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, κ.λπ.
 • Την προετοιμασία ύλης, σύνταξη και προώθηση αρμοδίως Δελτίων Τύπου, Δημοσιεύσεων, Ανακοινώσεων, παρουσιάσεων και πάσης φύσεως δημοσιευμάτων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, την τήρηση και διαρκή ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου διευθύνσεων και στοιχείων επικοινωνίας εκπροσώπων και φορέων, εθιμοτυπική αλληλογραφία του ιδρύματος, την παρακολούθηση και αποδελτίωση ειδήσεων που αφορούν το Ίδρυμα και δημοσιεύονται στον Τύπο ή αναφέρονται στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. αλλά και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, τήρηση αρχείου των δημοσιεύσεων στα Μ.Μ.Ε. που αφορούν το Ίδρυμα, υποστήριξη του Πρύτανη σε θέματα προβολής του έργου του Πανεπιστημίου και ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των Μ.Μ.Ε, των φορέων και της κοινωνίας για σημαντικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και των μελών του
 • Την ενημέρωση και επικαιροποίηση του ιστοχώρου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων δικτύου αποφοίτων (alumni) του Ιδρύματος
 • Την επικοινωνία και ενημέρωση αποφοίτων για δράσεις του Ιδρύματος
 • Τον συντονισμό δραστηριοτήτων και οργάνωση εκδηλώσεων αποφοίτων του Ιδρύματος
 • Την προσέλκυση χορηγιών από αποφοίτους του Ιδρύματος και
 • Κάθε θέμα που αφορά τη διατήρηση επικοινωνίας, ενημέρωσης και διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με τους αποφοίτους του

Υπεύθυνη

 • Αντιγόνη Βάκρου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Επικοινωνία

Τμήμα Μουσείων, Συνεδριακών Πολιτισμικών Κέντρων και Συναφών Δομών

Αρμόδιο για:

 • Τη μέριμνα για την οργάνωση, συντονισμό και προώθηση θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, των Μουσείων και των λοιπών συναφών δομών (συλλογών, αρχείων) του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Την προβολή και ενημέρωση των υπηρεσιών, μελών και φορέων για τα προγράμματα και τις εν γένει δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις και επισκέψεις.
 • Την ηλεκτρονική καταγραφή, τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου του υλικού συλλογών.
 • Τη μέριμνα για την ανάπτυξη δράσεων και προώθηση συνεργασιών με αρμόδιους κρατικούς ή άλλους φορείς.
 • Τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής συνεδριακών εκδηλώσεων, καθώς και των ακαδημαϊκών υπευθύνων των δομών αρμοδιότητάς του.
 • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Υπεύθυνη

 • Ουρανία Μπουσίου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Νικόλαος Αναγνωστόπουλος
 • Πολυξένη Αποστολοπούλου
 • Γεώργιος Βασιλακόπουλος
 • Θεόδωρος Βασιλόπουλος
 • Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη
 • Ανδριάνα Μπισμπίκη
 • Στυλιανός Μυστακίδης
 • Αθηνά Πυλαρινού
 • Αγγελική Σώρρα-Χασιάκου

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Αρμόδιο για:

 • Την ανάπτυξη και συνεχή προώθηση των σχέσεων του Πανεπιστημίου με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και διεθνείς Οργανισμούς σε ευρωπαϊκό αι διεθνές επίπεδο.
 • Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και προώθηση θεμάτων που αφορούν τις συνεργασίες και συμφωνίες με τις χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
 • Τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων σε αρμόδιους οργανισμούς εθνικούς και διεθνείς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας.
 • Τη μέριμνα για τον συντονισμό και προώθηση των διαδικασιών κινητικότητας και ανταλλαγής φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και τη διεκπεραίωση κάθε σχετικού θέματος., καθώς και τα ειδικότερα θέματα της υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία από ΑΕΙ της αλλοδαπής, που αφορούν την κινητικότητα μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγής.
 • Τη μέριμνα για ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για διεθνή προγράμματα κινητικότητας, υποτροφίες, διεθνή δίκτυα και υποστήριξη των μελών του πανεπιστημίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.
 • Τη μέριμνα για την προετοιμασία ύλης και σύνταξη περιοδικών εκθέσεων έργων και απολογισμών (ενδιάμεσους, ετήσιους) στα πλαίσια του Erasmus+ και εκδόσεων για τις διεθνείς συνεργασίες του Ιδρύματος.
 • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων υποδοχής-υποστήριξης εισερχόμενων φοιτητών Erasmus, ενθάρρυνση της σύνδεσης ξένων – Ελλήνων φοιτητών.
 • Την υποστήριξη επιστημονικών συλλόγων φοιτητών.
 • Τη συνεργασία με το αρμόδιο Εργαστήριο ελληνικής γλώσσας και μέριμνα προβολής της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με ξεναγήσεις και εκδρομές.
 • Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του Ιδρύματος στο εξωτερικό, ιδίως με την έκδοση πληροφοριακού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Τη μέριμνα για την οργάνωση πρόσκλησης, υποδοχής και παραμονής των προσκεκλημένων από το Πανεπιστήμιο αλλοδαπών επισήμων.
 • Την επιμέλεια για σύνταξη και μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων.
 • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του και τη σύνταξη εισηγήσεων.
 • Τη μέριμνα για τον συντονισμό και προώθηση διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών Harvard, Berkley, Johns Hopkins σε φοιτητές του Ιδρύματος.
 • Τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισμού Κινητικότητας του Ιδρύματος.
 • Τη συλλογή, καταγραφή και αποτύπωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και δεικτών, που απαιτούνται για τα συστήματα κατατάξεων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων διεθνώς, όπως ρυθμό αποφοίτησης, δημιουργία εμπειρογνωμόνων για έκφραση άποψης, στοιχεία για την απασχόληση των αποφοίτων, ερευνητικά δεδομένα, καθώς και στοιχεία αναγνώρισης του ερευνητικού έργου.
 • Τη μέριμνα για τον συντονισμό και προώθηση θεμάτων συμμετοχής του Πανεπιστημίου σε διεθνείς έρευνες κατάταξης και αξιολόγησης του Πανεπιστημίου, καθώς και συμμετοχής του σε διεθνή διαπανεπιστημιακά δίκτυα
 • Την αποτύπωση του Ιδρύματος στις διεθνείς βάσεις δεδομένων κ.λ.π. Ενδεικτικά διεθνή συστήματα rankings στα οποία το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει με δημιουργία αντίστοιχου προφίλ και αποστολή στοιχείων είναι τα: QS, Web of Metrics, THE, RUR, U-Multiranking, Leuven κ.λπ.
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Υπεύθυνη

 • Δήμητρα Σταματοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Μαρία Σταθούλια

Επικοινωνία