ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση δώματος και εργασίες τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασμένα κτίρια Κ33 – Κ35»

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δώματος και ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:«Οικοδομικές Εργασίες Διαμόρφωσης υπογείου Κοσμητειών σε αποθηκευτικούς χώρους» (ΚΩΔ: EM 004)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Οικοδομικές Εργασίες Διαμόρφωσης υπογείου ...