ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:«Οικοδομικές Εργασίες Διαμόρφωσης υπογείου Κοσμητειών σε αποθηκευτικούς χώρους» (ΚΩΔ: EM 004)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Οικοδομικές Εργασίες Διαμόρφωσης υπογείου ...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Εργασίες αποκατάστασης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο» (ΚΩΔ: EM 003)

Για την Πρόσκληση Προσφορών που αναρτήθηκε στις 6-7-2021 και αφορά την παραπάνω εργολαβία συμπληρώνονται τα εξής: Όροι ...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Εργασίες αποκατάστασης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο» (ΚΩΔ: EM 003)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στο αντλιοστάσιο ...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων ΒΜS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-10)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης ...