Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υλικά Γενικής Χρήσης – Υαλικά – Πλαστικά) για το έτος 2022”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων για την "Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υλικά ...