Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης – Υαλικά – Πλαστικά) για το έτος 2024»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών ...