ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια παθητικού δικτυακού εξοπλισμού (2022)» (Π.33/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια παθητικού δικτυακού ...