ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.163/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια εργαστηριακού πάγκου και απαγωγού – εστία του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων» (Π- 157/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια εργαστηριακού πάγκου και ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας» (Π- 162/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, Επισκευή, και τοποθέτηση ανταλλακτικών εκπαιδευτικών/επιστημονικών εξοπλισμών για τις ανάγκες του Τομέα T&ΤΠ του Τμήματος ΗΜΤΥ» (Π-161/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Έλεγχος, Επισκευή, και τοποθέτηση ανταλλακτικών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ανανέωση συνδρομής των λογιστικών προγραμμάτων SurveyMonkey και DropBox του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.» (Π-160/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για  «Ανανέωση συνδρομής των λογιστικών προγραμμάτων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Συντήρηση πινακίδων/σημάνσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών» (Π- 158/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση πινακίδων/σημάνσεων του Τμήματος ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ανάκτηση δεδομένων-Backup restore του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» (141/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Καλεί  τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ανάκτηση δεδομένων-Backup restore του ...