Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Μαθηματικών και 2) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   18   /  1  /  2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   14  /  12  / 2022 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας του ...

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Φιλοσοφίας και 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα  9  /  12  /  2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων ...

ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 Τ. Α’).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:ΨΖΕ6469Β7Θ-Ι17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Για ...

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                              Πάτρα  18  /  11  /  2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του ...

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 Τ. Α’).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΩΤΟΖ469Β7Θ-ΤΨ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ...

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 Τ. Α’).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΔΑ: 6ΗΔΧ469Β7Θ-ΡΣ7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ...

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 Τ. Α’).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: ΨΧ3Δ469Β7Θ-ΩΧΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Για ...