ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση Οικοδομικών και Η/Μ Προβλημάτων σε Κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε453)

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Οικοδομικών και Η/Μ Προβλημάτων σε Κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε453), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185007, συνολικού προϋπολογισμού 73.780,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Ε453_Περίληψη Διακήρυξης_signed_ΑΔΑ

Ε 453_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed_ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___011221

Ε 453_ΕΕΕΣ

Ε 453_ΕΕΕΣ

ΣΑΕ 546 ΤΡΟΠ.0 ΨΓΑΣ46ΜΤΛΡ-ΛΔΑ

Ε 453_Teyxos_Signed