ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών χώρων»

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών χώρων» (Ε446), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182075, συνολικού προϋπολογισμού 768.150,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Ε 446 PARKING ΚΤΙΡΙΟΥ Η-Υ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

Ε 446 PARKING ΚΤΙΡΙΟΥ Η-Υ_Περίληψη Διακήρυξης_ΑΔΑ_ΨΛΣ6469Β7Θ-Ν5Π

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___080721

Ε 446 PARKING ΚΤΙΡΙΟΥ Η-Υ_ΕΕΕΣ

Ε 446 PARKING ΚΤΙΡΙΟΥ Η-Υ_ΕΕΕΣ

Απόφαση Χρηματοδότησης

Ε 446 PARKING ΚΤΙΡΙΟΥ Η-Υ_ΤΕΥΧΗ