Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1/9/2022 έως 31/8/2024.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1/9/2022 έως 31/8/2024.

1 prok ekl πρόεδρος_αναπλ πρόεδρος ΤΕΕΑΠΗ_ΨΦΧΥ469Β7Θ-6Μ3

A. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ