ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΛΙΝΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ”

ΑΔΑ: ΨΒΛΓ469Β7Θ-88Π

09/02/2024

. .: 9894

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΛΙΝΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ»

ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΉΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΉΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ «ΛΊΝΟΣ ΜΠΕΝΆΚΗΣ»

ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, δυνάμει της απόφασης 142/07-02-2024 της Συνέλευσης του και της απόφασης 165/24-1-2024 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει επώνυμη υποτροφία «Λίνος Μπενάκης» για έναν (1) έως τρεις (3) μεταδιδακτορικούς ερευνητές επί ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος (12 μήνες) έκαστον και ύψους οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ ανά μήνα, για διεξαγωγή έρευνας στον χώρο του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» του Τμήματος Φιλοσοφίας (https://philosophy.upatras.gr/tmima/domi- apostoli/ypodomes/ergastirio-ellinikis-amp-amp-latinikis-fil-grammateias/ ) επί του γνωστικού αντικειμένου της Βυζαντινής φιλοσοφίας, με έμφαση στην κριτική έκδοση ανέκδοτων ή ανεπαρκώς εκδεδομένων έργων βυζαντινών διανοητών, στον εντοπισμό των πηγών των έργων και στην ιστορικοφιλοσοφική ερμηνεία τους, στο πνεύμα της ερευνητικής μεθόδου των μελετών (1971–2020) του Λίνου Γ. Μπενάκη (1928–2022).

(Α) Τυπικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

 (α) Κατοχή πτυχίου απονεμηθέντος από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής προ της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως ή πτυχίου απονεμηθέντος από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου ως ισότιμου προ της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως, το οποίο να θεμελιώνει ένταξη στον κλάδο ΠΕ02.

(β) Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απονεμηθέντος από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής προ της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως ή απονεμηθέντος από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου ως ισότιμου προ της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως, ή, εναλλακτικά, βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε Μεταπτυχιακό Σεμινάριο που πραγματοποίησε Τμήμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής προ της συγκροτήσεως προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, επί γνωστικού αντικειμένου συναφούς με την ιστορία της αρχαίας ή/και μεσαιωνικής ελληνικής φιλοσοφίας ή/και με την ελληνική ή/και λατινική γραμματεία εν γένει.

(γ) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος απονεμηθέντος από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής προ της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως ή από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου ως ισότιμου προ της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως, με θέμα συναφές προς την ελληνική (βυζαντινή) ή λατινική μεσαιωνική φιλοσοφική γραμματεία, ή, εναλλακτικά, βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής σε ανώτατο

εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής προ της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως από τη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο υποστηρίχθηκε η διδακτορική διατριβή.

(Β) Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 Οι αιτήσεις, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλονται μέχρι την Πέμπτη, 29/2/2024 και ώρα 23.59 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (philosophy@upatras.gr). Συνημμένα (ως αρχεία PDF):

 • Αίτηση.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου ισόκυρου εγγράφου ελέγχου ταυτοπροσωπίας εκδοθέντος από δημόσια αρχή.
 • Σύντομο ακαδημαϊκό βιογραφικό σημείωμα.

(4α–γ) Αντίγραφο: (i) πτυχίου, (ii) μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ή βεβαίωσης μεταπτυχιακού σεμιναρίου), αν υπάρχει, και (iii) διδακτορικού διπλώματος, μαζί με αναγνώριση ισοτιμίας σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.

 • Αντίγραφο του σώματος της διδακτορικής διατριβής, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο Ε.Κ.Τ. ή/και στην οικεία βάση δεδομένων του ιδρύματος που απένειμε τον διδακτορικό τίτλο σπουδών.
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιευμάτων, εάν υπάρχουν.
 • Υπεύθυνη δήλωση:

α) ότι ο αιτών έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης

β) ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτησή του στοιχεία είναι αληθή και ότι όλα τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα είναι γνήσια

γ) ότι μέχρι της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του δεν υφίστανται ούτε εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που τυχόν έλαβε στο παρελθόν από οποιαδήποτε πηγή

δ) ότι μέχρι της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του δεν έχει διοριστεί ως μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής σε κάποιο από τα Α.Ε.Ι. της χώρας (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.4485/2017) ή σε Ε.Μ.–Ι. (του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 όπως ισχύει) ή Ε.Π.Ι. που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του Ν.2083/1992 ή Α.Σ.Ε.Ι. (του Ν.3187/2003).

 • Περιγραφή της ερευνητικής πρότασης στα ελληνικά, έκτασης 500–3.500

λέξεων, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: (α) ερευνητικό πρόβλημα και στόχο (β) μέθοδο

(γ) βασική βιβλιογραφία

(δ) συνοπτικό χρονοδιάγραμμα της προτεινόμενης έρευνας ανά τετράμηνο και

(ε) τελικό παραδοτέο.

Η ευθύνη για την τεχνική αρτιότητα των επισυναπτόμενων στο ηλεκτρονικό μήνυμα αρχείων ως ψηφιακών αντικειμένων είναι αποκλειστικώς του αιτούντος.

(Γ) Μοριοδότηση

 Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Ποιότητα της ερευνητικής πρότασης (0–50 μόρια εν όλω):

(1.1) αρτιότητα (0–10 μόρια)

(1.2) πρωτοτυπία (0–15 μόρια)

(1.3) ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος (0–10 μόρια)

(1.4) συνάφεια με τον σκοπό της εν λόγω επώνυμης υποτροφίας όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω (15 μόρια).

 • Συνάφεια του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής (0–20 μόρια εν όλω)

(2.1) με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας (0–10 μόρια)

(2.2) με το γνωστικό αντικείμενο της βυζαντινής φιλοσοφίας εν γένει (0–10 μόρια).

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (0–15 μόρια εν όλω): (3.1) ποσότητα και ποιότητα (0–10 μόρια)

(3.2) συνάφειά τους με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας (0–5

μόρια).

 • Ποιότητα των λοιπών στοιχείων του προφίλ του αιτούντος (α: συνάφεια των σπουδών πρώτου και, αν υπάρχει, δεύτερου κύκλου με την πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας· β: συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα· γ: πρωτότυπες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια· δ: υποτροφίες· ε: βραβεία) όπως αυτό προκύπτει από το υποβληθέν βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό αποδεικτικά έγγραφα (0–10 μόρια).
 • Κατοχή πτυχίου από Τμήμα Φιλοσοφίας ή από Τμήμα στο όνομα του οποίου υπάρχει η λέξη «φιλοσοφία» (π.χ. «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών») (5 μόρια το μέγιστο, ακόμα και σε περίπτωση κατοχής τέτοιων πτυχίων άνω του ενός από τον ίδιο αιτούντα).

Προϋποθέσεις θεώρησης πρότασης ως επιλέξιμης:

 • βαθμολογία στο κριτήριο (1) ≥35 και
 • συνολική βαθμολογία ≥75.

(Δ) Υποχρεώσεις του ερευνητικού υποτρόφου

 Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του επιλεγέντος υποτρόφου και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παν/μίου Πατρών εντός ενός (1) μηνός κατά μέγιστο από της γνωστοποίησης της απόφασης επιλογής στον επιλεγέντα υπότροφο.

 1. Υποβολή δύο εκθέσεων προόδου εκ μέρους του υποτρόφου, συνοδευόμενων από μέρος του παραδοτέου, μία με τη λήξη του πρώτου και μία με τη λήξη του δεύτερου τετράμηνου της έρευνας, προς τον διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» ή, εναλλακτικά, προς τον πρόεδρο του Τμήματος·
 2. Πραγματοποίηση μίας διάλεξης ή/και διοργάνωση μίας ημερίδας ή διημερίδας (με φυσική παρουσία ή online ή υβριδικά) εκ μέρους του υποτρόφου, με θέμα συναφές προς τη διεξαγόμενη έρευνα και σε συνεργασία με τον διευθυντή του Εργαστηρίου, στον χώρο του Εργαστηρίου ή σε άλλο χώρο του Τμήματος Φιλοσοφίας ή του Πανεπιστημίου Πατρών εν γένει, κατά το 2ο ή 3ο τετράμηνο της διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας.
 1. Συμβολή του υποτρόφου στην οργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων που διοργανώνονται από το Εργαστήριο ή το Τμήμα, κατά την κρίση του διευθυντή του Εργαστηρίου ή, εναλλακτικά, του προέδρου του Τμήματος.
 2. Άμα τη λήξει της υποτροφίας ή, το νωρίτερο, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της λήξης της: (α) κατάθεση του όλου παραδοτέου, σε ψηφιακή μορφή στον διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας

«Λίνος Μπενάκης» και στον πρόεδρο του Τμήματος, το οποίο συνίσταται σε πρωτότυπο άρθρο ή μονογραφία, κατά προτίμηση στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά, ώριμο/-η για υποβολή προς δημοσίευση σε ειδικό επιστημονικό περιοδικό με κριτές, επιστημονική επετηρίδα πανεπιστημιακού ή ερευνητικού ιδρύματος ή επιστημονική σειρά, και (β) υποβολή του παραδοτέου προς δημοσίευση, με την επικουρία του διευθυντή ή/και μελών του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» και με μοναδικό όνομα συγγραφέως, ως αποκλειστικού κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθέντος έργου, αυτό του μεταδιδακτορικού ερευνητή. Στη δημοσίευσή του ο μεταδιδακτορικός υπότροφος οφείλει να μνημονεύσει ότι η έρευνά του διεξήχθη στο Εργαστήριο Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και με την οικονομική στήριξη της επώνυμης ερευνητικής υποτροφίας

«Λίνος Μπενάκης». (γ) Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δωρίσει στο Εργαστήριο Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» δύο (2) αντίτυπα της δημοσιευμένης μελέτης, ένα για τη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και ένα για το Αρχείο της επώνυμης υποτροφίας «Λίνος Μπενάκης» του Εργαστηρίου. Σε περίπτωση που η δημοσίευση είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική, ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει στον διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» ψηφιακό αντίγραφο για το ως άνω Αρχείο.

 

Πάτρα, 9.2.2024

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας

Μιχαήλ Παρούσης Αν. καθηγητής