Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. α’).

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής  Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 3/30.10.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/94791Ζ2/30-8-2023 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 223/28-9-2023 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

Κατεβάστε την προκήρυξη: 6ΑΑΕ469Β7Θ-ΕΔ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-2024