ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε448), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182340, συνολικού προϋπολογισμού 2.697.860,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

E 448 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_ΤΜΑΜ-ΗΜΤΥ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

E 448 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_ΤΜΑΜ-ΗΜΤΥ_Περίληψη

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___280721

E 448 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_ΤΜΑΜ-ΗΜΤΥ_ΕΕΕΣ

E 448 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_ΤΜΑΜ-ΗΜΤΥ_ΕΕΕΣ

ΤΕΥΧΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ_ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ