Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “ Προμήθεια υγρού αζώτου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών ” Αρ. Διακήρυξης 28/23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28_23_ΑΖΩΤΟ

EEES_28_23_ΑΖΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ