Κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν

Κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν