Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2) Γεωλογίας, 3) Φυσικής και 4) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   16  /   5   /  2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2) Γεωλογίας, 3) Φυσικής και 4) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτική Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διοικητική Χρηματοοικονομικών Κινδύνων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 997/12.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2023)

ΑΔΑ: 63ΓΥ469Β7Θ-ΦΕΜ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33974

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία με εφαρμογές στην Γεωλογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 997/12.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2023)

ΑΔΑ: ΨΥΨΖ469Β7Θ-ΧΑ3                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33975

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 997/12.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2023)

ΑΔΑ: Ψ9Η3469Β7Θ-Ρ7Ω                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33976

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση VLSI ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 997/12.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2023)

ΑΔΑ: ΨΣ7Ι469Β7Θ-Κ2Χ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33977

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΎΛΗΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικά Υλικά και Τεχνολογικές Εφαρμογές τους (Πειραματική Κατεύθυνση)»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 997/12.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2023)

ΑΔΑ: ΨΘΗΟ469Β7Θ-ΥΟ9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας :        ΑΡΡ: 33978

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 33981

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομικός Σχεδιασμός»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1070/20.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.4.2023)

ΑΔΑ: ΨΙΟΜ469Β7Θ-Χ7Α                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33979

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   17  /  7  /  2023

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

Διοικητικής Επιστήμης                                                        e-mail: deptsecr@upatras.gr

και Τεχνολογίας                                                                   Ιστότοπος: http://www.dept.upatras.gr

                                                                                             τηλ.: 2610 962866-870

 

 Γεωλογίας                                                                        e-mail: geolsecret@upatras.gr

                                                                                          Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

                                                                                         τηλ.: 2610 997922

 

Φυσικής                                                                            e-mail: secrphysics@upatras.gr

                                                                                         Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

                                                                                         τηλ.: 2610 996098, 996061, 996070

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                                e-mail: archisec@upatras.gr

                                                                                         Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr

                                                                                      τηλ.: 2610 997553, 969913, 962891,969354

 

 

Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ